Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Hinnøy SFF arrangerte høstkveld- treff 22.september på Lilleng.
 Med grilling  bålkaffe og i et flott og vindstille  vær,under en flott høsthimmel med nordlys.

Lokallaget satset  denne gangen på et bli-kjent arrangement for sine medlemmer m. familier.

Det legges opp til flere «happenings» utover høsten. Etterhvert blir det muligheter med deltagelse  fra andre lokallag i området til felles aktiviteter.
Ativitetsledere Bakken og Espejord opplyser at de samarbeider tett med styret i eget lokallag, og de håper det kan være til inspirasjon for alle lokallag i SFF.
Espejord poengterer at det slike aktiviteter er en fin mulighet til å inkludere og verve nye medlemmer.
Org. sekretær Ingvi E. Luthersson minner om at I Samenes Folkeforbund  kan man ha medlemskap i så mange lokallag man vil, men kun være tellende medlem i ett lag.

-LIKEVERD FOR ALLE-

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL)

vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne.

Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk.

SFF representerer nye ideer og nye tanker i samepolitikken.

Derfor er vårt motto – LIKEVERD FOR ALLE-

En stemme til SFF er en stemme til det samiske mangfold.

Bruk stemmeretten. STEM SFF.

Godt valg!

På vegne av Samenes Folkeforbund (SFF) adm.
Liv Olaug Slettli Henrik Kolstrøm
Ingvi E. Luthersson»

 

Maria Hammer 3. kandidat Gasisi valgkrets

 

Maria Hammer 3. kandidat Gasisi valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken.

Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed ikke bare til tap av språk, men også identitet og kultur. Mine forfedre, helt ned til besteforeldre, hadde samisk som morsmål. Jeg kan ikke mer enn ett og annet samisk ord som har sneket seg videre vår «norske dialekt» og som har blitt til lokalt vokabular. Når det gjelder stedsnavn, så er de alle samiske. Dette innebærer at jeg kunne vært tospråklig. Dersom man ser på fornorskningen som en politikk som frarøvet kystfolket i nord kultur og identitet, så blir det galt at man skal bruke samisk språk for å bestemme politiske rettigheter.

Befolkningen langs kysten i nord kan fort bli en utrydningstruet art dersom det ikke i større grad legges til rette får kystsamisk bo- og levemønster. Da må rettigheter og fordelinger være rettferdige i forhold til historikk og etnisitet. Derfor er det behov for sterkere representasjon for kystbefolkningen. Som et ledd i å ta tilbake en kultur og identitet som er i ferd med å forsvinne, ønsker vi mer fokus på tilbud om samisk undervisning i områder hvor alle snakket samisk for 100 år siden.

Fortsett å lese «Maria Hammer 3. kandidat Gasisi valgkrets»

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD.

SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter.

En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg. “

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE

Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk.

Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket.

Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene.

En viktig samisk kultur er på tur å forsvinne, derfor må sjølaksefiskerne få tilbake fisketidene slik de var før 2007.

Vi vil jobbe for at all fiskeoppdrett må inn i lukkete anlegg.

Vi vil arbeide for å styrke legitimiteten til Sametinget.

Det er på tide med nye krefter inn på tinget. Vil vi ha endringer må Samenes Folkeforbund inn på Sametinget.

Vi har ideene

Likeverd for alle!

Godt valg