Hinnøy SFF arrangerte høsttreff

Hinnøy SFF arrangerte høstkveld- treff 22.september på Lilleng.
 Med grilling  bålkaffe og i et flott og vindstille  vær,under en flott høsthimmel med nordlys.

Lokallaget satset  denne gangen på et bli-kjent arrangement for sine medlemmer m. familier.

Det legges opp til flere «happenings» utover høsten. Etterhvert blir det muligheter med deltagelse  fra andre lokallag i området til felles aktiviteter.
Ativitetsledere Bakken og Espejord opplyser at de samarbeider tett med styret i eget lokallag, og de håper det kan være til inspirasjon for alle lokallag i SFF.
Espejord poengterer at det slike aktiviteter er en fin mulighet til å inkludere og verve nye medlemmer.
Org. sekretær Ingvi E. Luthersson minner om at I Samenes Folkeforbund  kan man ha medlemskap i så mange lokallag man vil, men kun være tellende medlem i ett lag.

-LIKEVERD FOR ALLE-

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL)

vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne.

Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk.

SFF representerer nye ideer og nye tanker i samepolitikken.

Derfor er vårt motto – LIKEVERD FOR ALLE-

En stemme til SFF er en stemme til det samiske mangfold.

Bruk stemmeretten. STEM SFF.

Godt valg!

På vegne av Samenes Folkeforbund (SFF) adm.
Liv Olaug Slettli Henrik Kolstrøm
Ingvi E. Luthersson»

 

Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Maria Hammer listekandidat Gasisi valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken.

Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed ikke bare til tap av språk, men også identitet og kultur. Mine forfedre, helt ned til besteforeldre, hadde samisk som morsmål. Jeg kan ikke mer enn ett og annet samisk ord som har sneket seg videre vår «norske dialekt» og som har blitt til lokalt vokabular. Når det gjelder stedsnavn, så er de alle samiske. Dette innebærer at jeg kunne vært tospråklig. Dersom man ser på fornorskningen som en politikk som frarøvet kystfolket i nord kultur og identitet, så blir det galt at man skal bruke samisk språk for å bestemme politiske rettigheter.

Befolkningen langs kysten i nord kan fort bli en utrydningstruet art dersom det ikke i større grad legges til rette får kystsamisk bo- og levemønster. Da må rettigheter og fordelinger være rettferdige i forhold til historikk og etnisitet. Derfor er det behov for sterkere representasjon for kystbefolkningen. Som et ledd i å ta tilbake en kultur og identitet som er i ferd med å forsvinne, ønsker vi mer fokus på tilbud om samisk undervisning i områder hvor alle snakket samisk for 100 år siden.

Fortsett å lese «Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?»

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD.

SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter.

En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg. “

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE

Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk.

Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket.

Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene.

En viktig samisk kultur er på tur å forsvinne, derfor må sjølaksefiskerne få tilbake fisketidene slik de var før 2007.

Vi vil jobbe for at all fiskeoppdrett må inn i lukkete anlegg.

Vi vil arbeide for å styrke legitimiteten til Sametinget.

Det er på tide med nye krefter inn på tinget. Vil vi ha endringer må Samenes Folkeforbund inn på Sametinget.

Vi har ideene

Likeverd for alle!

Godt valg

Odd Nikolaisen kandidat på SFF lista i Vesthavet krets

Odd Nikolaisen kandidat på SFF lista i Vesthavet krets

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL) skal være den ledende og visjonære samiske hovedorganisasjonen. Premissleverandør for alle samer og i alle samiske saker. Vi skal være tilgjengelig og fleksibel.

Vi har et godt hovedprogram med fokus på LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg.”

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget.

Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i århundrer.

Jeg vil jobbe for å bevare det samiske språket, alle som  ønsker det må kunne velge mellom nynorsk eller samisk på ungdomskolen/videregående/universitet.”

Bjørg Bonk SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets

Bjørg Bonk   (SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets
SFF vil arbeide for at det i størst mulig grad gies et godt tilbud om samisk språk opplæring  til helsepersonell som har å gjøre  med eldre/pleietrengende.

Vårt mål er også at vi skal påvirke så langt vi kan slik at eldre får opphold, ved behov, på institusjon så nært sin hjemplass som mulig.
Vi vil jobbe for ALLE med LIKEVERD FOR ALLE i alle saker.
STEM SFF «
– Bjørg Bonk   (SFF landstyremedlem og 5.kandidat i SFF Vesthavet krets)

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Yrja Hammer 1.kandidat for SFF i Østre Valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Svaret er egentlig enkelt:

LIKEVERD FOR ALLE!

Vi er like mye verdt uansett om vi lever i kyst og fjordstrøk eller på innlandet. Vår kultur er like verdifull og like unik, uavhengig av hvor vi bor eller hvor vi kommer fra.

LA KYSTEN LEVE!

Vi trenger en stemme som taler vår sak, og tar ansvar for medbestemmelse. Vi trenger ikke flere vedtak uten å bli spurt, uten å ha fått mulighet til medbestemmelse!

La oss puste, vi har holdt pusten lenge nok!

La kyst og fjordhjertene banke.

Det er på tide med utskiftning og et FRISKT pust fra kysten på Sametinget!
Hva skiller SFF fra andre lister til Sametingsvalget 2017?

Vi vil jobbe beinhardt for det vi tror på. Og for våre rettigheter.

  • NOU 5-2008 Retten til fisken i havet. Dette burde ikke være et spørsmål engang.

  • Sjølaksefisketidene tilbake, slik at gammel sjøsamisk kultur får overleve. Og at det samtidig blir tatt opp mer av pukkellaksen som forderver elver og vassdrag.

  • Ivaretakelse av sjøsamisk kultur og næring!

    En stemme fra DEG er en stemme til LIKEVERD FOR ALLE!

GODT VALG.
Yrja Hammer  (1.kandidat i SFF Østre Valgkrets)

Liv Olaug Slettli leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

“Min fanesak er: Eg vil at det skal arbeides mer målrettet for at alle barn, unge og voksne kan få muligheten til å lære samisk.   LIKEVERD FOR ALLE !

Sametinget må i enda større grad hjelpe til med å legge til rette for og være organet som følger opp at de som ønsker det får tilbud om tilrettelagt undervisning.

Eg er trygg på at vi i SFF  har noe å bidra med på Sametinget. Eg føler at fornorskningspolitikken blir snakket mye om men ikke tatt godt nok på alvor. Språket er en viktig bestanddel av oss samer. Det kan med sikkerhet sies at samer uten språk fremdeles utelukkes fra flere arenaer i Sapmi. Vi må inn på Sametinget for å fortsatt være en god premissleverandør for en levende kystkultur og bevaring av bygdesamfunn.  
Det som skiller oss fra de fleste listene i Sametingsvalget  er LIKEVERD FOR ALLE. Vi vil bidra til større legitimitet for alle samer og fastboende i Nord Norge. Les vårt hovedvalgprogram på  www.samene.no

Vil du ha forandringer- STEM SAMENES FOLKEFORBUND.

Godt valg.!

Liv Olaug Slettli  (leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets