Rutiner for varsling i Samenes Folkeforbund

Samenes Folkeforbund har nulltoleranse overfor trusler, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Hvis et medlem opplever å bli utsatt for noe av dette mens hun/han er medlem/tillitsvalgt, har SFF følgende retningslinjer:

Medlem  som ber om hjelp eller varsler fra om hendelser som beskrevet over, skal få umiddelbar støtte fra leder. Leder og lokallagsleder skal sørge for at medlemmet  får den hjelp som umiddelbart trengs i situasjonen og eventuelt bringe saken videre til administrasjonen for nødvendig gjennomgang og behandling.

Varslet kan også være skriftlig til leder i organisasjonen og lokallagsleder,med mindre annet avtales.

Medlemmet  kan velge å varsle anonym. Anonym varsling skal skje til leder. Anonym varsling har flere uheldige sider og kan resultere i lengre saksbehandlingstid og øker sannsynligheten for at dokumentasjon kan bli for svak til at saken kan behandles.

Leder og lokallagsleder skal ved mottatt varsel vurdere innholdet og så raskt som mulig orientere administrasjonen om dets innhold og hvordan saken skal håndteres videre.

Medlemmet som har varslet skal ivaretas og om nødvendig skal varslerens identitet behandles som fortrolig opplysning.

Leder  og lokallagsleder skal informere varsler muntlig og skriftlig om videre saksgang. Varsler skal gjøres oppmerksom på at resultatet av gransking kan være av konfidensiell art,og at administrasjonen i enkelte tilfeller ikke kan opplyse om resultatet av varslingen i samsvar med personopplysningsloven.

Ansvaret for, uansett saksutfall,at det i ethvert tilfelle utarbeides et internt notat vedrørende saken. Notatet skal inneholde administrasjonens vurdering av varslet, samt en beskrivelse av håndteringen av saken. Dersom saken avsluttes uten videre iverksettelse av tiltak skal dette begrunnes.

Om varslingen gjelder leder eller  lokallagsleder kan det varsles til en i administrasjonen eller til et av medlemmene i landstyret, eventuelt til styret i sitt eget lokallag.Varslingen sendes da videre til SFF administrasjon.

Ad.min kaller  inn landsstyret for  behandling av varslet.