Vedtekter lokallag

Standard VEDTEKTER for lokallag i SFF                    

Ved revidering av sameforeningenes vedtekter, eller oppstart av en ny forening kan vedlagte standarvedtekter for lokallag i SFF  brukes. Lokallaget står fritt til å endre, men endringer må ikke være i strid SFFs hovedvedtekter.

 

 • 1 – LOKALLAGET

Laget/forening er et lokallag i Samenes Folkeforbund (SFF)

Laget/forening er samarbeidsorgan for SFF Same politiske enhet (SFF SPE).

Laget/forening er samarbeidsorgan for Studieorganisasjonen SFF (SFF STO).

Laget/forening plikter å følge SFF hovedvedtekter.

 • 2 – FORMÅL

Samenes Folkeforbund SFF er en samisk kulturpolitisk landsorganisasjon med formål å trygge livsvilkårene for alle folkegrupper i og utenfor de samiske bosetningsområdene.

SFF arbeider i pakt med hevdvunne samiske tradisjoner og interesser.

Laget/forening slutter seg til hovedorganisasjonens § 2 – formål.

 • 3 – ÅRSMØTE.

Årsmøtet er lokallagets høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes hvert år innen 31. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret med minst 3 ukers varsel ved skriftlig innkalling og kunngjøres på en høvelig måte.  

Ved stemmelikhet har møtelederen dobbeltstemme, bortsett fra ved valg og vedtak vedrørende vedtektsendringer og oppløsning av lokallaget.

Årsmøte saker:

Sak 1: Konstituering.

Åpning ved lederen.

Valg av møteleder.

Valg av sekretær.

Sak 2: Styrets årsberetning.

Sak 3: Årsregnskap, revisjonsrapport og budsjett

Sak 4: Handlings-aktivitetsplan

Sak 5: Medlemskontigent

Sak 6: Vedtekter

Sak 7: Innkomne forslag.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 7 dager før årsmøtet avholdes.  

Saker som ikke står på dagsorden kan ikke realitetsbehandles med mindre samtlige tilstedeværende medlemmer samtykker, men må i tilfelle tas opp i et senere årsmøte.

Sak 8 : Valg:

a)Valg av leder for 2 år  på valg oddetall år

 1. b) Valg av nestleder for 2 år på valg partall år
 2. c) Valg av 1. styremedlem  på valg oddetall år
 3. d) Valg av 2. styremedlem  på valg partall år
 4. e) Valg av 3. styremedlem  på valg oddetall år
 5. f)    Valg av 3 varamedlemmer til styret velges for 1 år hvert år
 6. g)   Valg av materialforvalter
 7. h)  Valg av 2 revisorer.
 8. i)  Valg av utsendinger til landsmøte, jmfr. hovedforbundets vedtekter §5.
 9. j)  Forslag til medlemmer i  SFF landsstyret, underutvalg, politisk enhet og valgkomité.
 10. k)  Valg av valgkomite

Sak 9: Avslutning ved lokallagets leder

 • 4 – EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte berammes av styret med minst 3 ukers varsel, ved skriftlig innkalling og ved annen kunngjøring.  Ekstraordinært årsmøte skal gjennomføres når et flertall av medlemmene krever det.  På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker behandles som er oppført på innkallingens dagsorden.

 • 5 – MEDLEMSMØTER i laget/forening.

Medlemsmøte innkalles av styret ved skriftlig innkalling eller ved en annen form for kunngjøring, e-post, tekstmeldinger som det kvitteres på. Medlemsmøte avholdes etter behov, men dog minst 2 ganger mellom årsmøtene.

 • 6 -STYRET i laget/forening.

Styret har ansvaret for den daglige ledelse av laget etter retningslinjer trukket opp av vedtekter og årsmøtet.

Styrer har taushetsplikt om sitt virke både internt og eksternt, når dette kreves eller når taushetsbelagte saker legges fram eller tas opp til vurdering.  

Leder uttaler seg på vegne av foreningen og forfekter det offisielle synet.

Styret innkaller til årsmøte og medlemsmøte etter vedtektenes bestemmelser.

Styreleder innkaller til styremøter i samråd med styret.

Et flertall av styremedlemmer kan beramme et styremøte og underrette leder som da er pliktig til og innkalle til dette møtet.

Styret er beslutningsdyktig når styreflertallet møter. Lederen eller nestleder må imidlertid være tilstede.  

 • 7- ØKONOMI OG ØKONOMI STYRING.

Styret i laget/forening skal legge fram og få godkjent budsjett av årsmøte. Styret skal følge vedtatt budsjett, avvik tas opp i styre og større avvik tas opp på medlemsmøter.

Laget/foreningens kasserer innehar prokura og har ansvaret for alle transaksjoner, leder av foreningen har adgang til konto og kan foreta disposisjoner etter vedtak i styret.

 • 8 – ARBEIDSUTVALG

Arbeidsutvalg kan etter behov opprettes av styret med mandat og nødvendige fullmakter.

Arbeidsutvalget kan bestå av leder, nestleder og sekretær, med kasserer og øvrige styremedlemmer som varamedlemmer.  

Arbeidsutvalget skal behandle saker av rutinemessig karakter. Utskrift av slike saker skal legges fram for styret som referatsaker.

 • 9 – Prosjekter.

Styre i laget/forening kan gi tillatelse til bruk av foreningens navn i prosjekter. Prosjektet plikter da å avgi jevnlige rapporter både om fremdrift og endringer. Foreningen kan yte økonomisk bistand til prosjektstyret. Prosjektet må ikke stride mot foreningens virke. Prosjekt er belagt med taushetsplikt.

 • 10 – VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan gjøres med 2/3 flertall på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til vedtektsendringer må være nevnt i innkallingen og tilgjengelig for medlemmene. Formålsparagrafen kan ikke endres uten at SFF’s landmøte godkjenner de foreslåtte endringer av formålsparagrafen.

 • 11 – EKSKLUSJON

Medlemmer som motarbeider lokallagets formål, vedtekter og/eller virksomhet, kan frataes medlemskapet. Styret fatter et slikt vedtak med minst ⅔ flertall. Vedkommende skal gis adgang til å uttale seg til styret før slik beslutning treffes. Styrets vedtak om eksklusjon kan klages inn for årsmøtet. Om ønskelig kan SFFs Landstyre bistå i saken. Endelig vedtak gjøres  av Landstyret i Samenes Folkeforbund.

Medlemmet er suspendert som medlem , og fra alle tillitsverv til saken om eksklusjon er avgjort. All saksbehandling etter denne paragraf skal skje skriftlig. Eksklusjon i lokallag gjelder for alle verv innen Samenes Folkeforbund.

 • 12 – OPPLØSNING

Ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan med 2/3 flertall vedta oppløsning av laget. Forslaget om oppløsning må være nevnt i innkallingen. Oppløsning kan ikke finne sted dersom minst fem medlemmer ønsker å fortsette i laget. Ved eventuell oppløsning skal lagets aktiva tilfalle Samenes Folkeforbund (SFF) og lokallagets navn frigjøres.  SFF skal  overta navnretten dersom ikke noe annet er avtalt.

Vedtatt på årsmøtet i …………….. den 00.00.00 og skal gjelde fra denne dato.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS