Samerådet

Stein Are Olsen er SFF sin representant i Samerådet

Kontakt: pusolsen@online.no

Samerådet er en fellessamisk kulturpolitisk og politisk institusjon ved at det er et samarbeidsorgan for de samiske organisasjonene i Finland, Norge, Sverige og Den Russiske Føderasjon.

Nordisk Sameråd (nå Samerådet) har siden 1956 stått for det nordiske samiske samarbeidet og for internasjonalt samarbeid gjennom Verdensrådet for urfolk (1975) og i FN-systemet. Etter rådføringer med Samerådet påtok Sametinget seg gra dvis internasjonale oppgaver.

Internasjonalt betegnes Samerådet som en ikke-statlig organisasjon, NGO, non-governmental organization. Rådets overordnede målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over grensene og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som ett folk.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS