Studieorganisasjonen

Studieorganisasjonen SFF  har samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon.

Leder:   Merete Espejord                                                                                              Telefon:                                                                                                                                   epost: sff.sto.leder@gmail.com

Medlem: Snefrid Larse

Medlem: Charlotte Angell      

Medlem: Anette Vevang Pirttimäki                                                                 

 Medlem: Cecilie Beck

Medlem: Ørjan Åsheim

 

Varamedlemmer til STO                                                                                                         

1. vara: Karin Kolstrøm                                                                                                                          2. vara:  Irene Kopysiewicz                                                                                                                3. Vara: Margareth Johansdatter

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon er en medlemsorganisasjon i Samenes Folkeforbund og skal arbeide til det beste for egne og organisasjonens medlemmer.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal være pådriver og aktiv arbeide for at alle leddene organisasjonen og deres medlemmer får et tilbud om opplæring på alle nivåer.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal tilrettelegge og drive studier og opplæring for alle i organisasjonen og fremme krav om slik opplæring til aktuelle instanser. De skal også tilrettelegge for kurs og prosjekter som fremmer samisk kultur og levemåte.

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal gi opplæring etter avtaler og offentlige regler som gir medlemmene rett til slik kompetanse heving.
De skal også fremme samisk kultur og levemåte gjennom kurs og opplæring

Samenes Folkeforbund Studieorganisasjon skal drive sitt arbeid i samarbeid med lokallag, sammenslutninger, tilslutninger, landstyre, utvalg og ikke minst medlemmene i Samenes Folkeforbund.

Studieforbundet

Samarbeidsavtale med Studieforbundet kultur og tradisjon

Avtalen innebærer at SFF med sine medlemslag kan søke om støtte til voksenopplæringstiltak
gjennom,   Studieforbundet kultur og tradisjon.

Studieforbundet kultur og tradisjon disponerer penger som brukes til voksenopplæring over statsbudsjettet. Samenes Folkeforbund er en av medlemsorganisasjonene i studieforbundet, og derfor kan alle lokallag i SFF  søke om støtte.
For å få kursstøtte, må kurset være innmeldt hos studieforbundet på forhånd, kurset må være på minst 8 timer, og minst 3 deltakere over 14 år må ha møtt opp og deltatt på 75% av kurset. Godkjent studieplan må være med i søknaden. Les mer og send søknad gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon sine nettsider.
Voksenopplæringsmidler gis til kursarrangør for å dekke utgifter til kurset/opplæringen. Det må dokumenteres utgifter som tilsvarer minst 85 kroner per kurstime (25 for timer uten lærer). Har laget lavere utgifter dekkes de reelle utgiftene. Ingen kurs får mindre enn kr 500,- i støtte. Det maksimale beløpet man får dekket er 85 kroner per kurstime (25 per kurstime for timer uten lærer).

Arbeidsdelinga mellom Studieforbundet kultur og tradisjon og SFF er slik:
Studieforbundet kultur og tradisjon skal leggje til rette og sende ut informasjon,delta på informasjonsmøte med representanter fra  lokallaga, behandle søknader og rapporter, betale ut støtte og rapporter til Kunnskapdepartementet.

SFF skal utvikle og følge opp studieplaner,motivere lokale lag til å sette i gang kursvirksomhet.

www.kulturogtradisjon.no  eller ta kontakt :samene@samene.no

Arbeidsdelinga mellom Studieforbundet kultur og tradisjon og SFF er slik:

Studieforbundet kultur og tradisjon skal leggje til rette og sende ut informasjon,delta på informasjonsmøte med representanter fra dei lokale laga, behandle søknader og rapportar, betale ut støtte og rapporter til Kunnskapsdepartementet.

SFF skal utvikle og følgje opp studieplanar,motivere lokale lag til å setja i gang kursverksemd.