Resolusjoner

Vedtatt på landsmøtet 2022

Levert av Gratangen SFF

Samenes Folkeforbund krever en større informasjonsflyt fra Sametinget.

Sametingsbygget i Karasjok.

Sametinget må bli flinkere til å kommunisere ut til folket opplysninger om de søknadsbaserte tilskuddsordningene som finnes i tilskuddsportalen.

Sametinget må sørge for at tilskuddsordningene gjøres lettere tilgjengelig, også for den delen av befolkningen som ikke behersker bruk av internettbaserte løsninger.

Det er også ønskelig med større informasjonsflyt fra Sametinget når det gjelder tildeling av midler. Større oppmerksomhet i forbindelse med tildelinger, gir et positivt bilde av hvordan Sametinget er med på å støtte Nordnorsk næringsliv og skape arbeidsplasser.

Bærekraftig reindrift

Reinsdyr på vinterbeite

Resulosjon levert av Langfjordhamn bygdelag. Resolusjon vedtatt på landsmøte 2022

Samenes Folkeforbund har alltid frontet, og mener fortsatt, at reindriften er en viktig samisk kulturbærer. Store deler av reindrifta høster godord om bærekraftig drift, arealmessig og dermed også økonomisk.

Men vi ser at det også er deler av reindrifta som ikke driver bærekraftig, den delen som har for høyt antall rein i forhold til beitegrunnlag. Samenes Folkeforbund vil henstille til alle innen reindrift å sørge for at forskriften om fastsettelsen av øvre reintall per sidaandel følges. 

Dette vil gi god dyrevelferd, bedre økonomi og styrke reindriftas omdømme.

Norsk matvaresikkerhet og matforsyning

Resolusjon levert av Sør_Varanger sjølaksefiskarlag. Vedtatt på landsmøtet 2022

Norge må være beredt i alle sammenhenger, også i krise og krig. Produksjon av mat på alle nivåer må opprettholdes, beredskapen skal være vår trygghet.

I landbruksnæringa er det krav om at båsfjøs skal utfases og kun lausdrift skal tillates. Det er store kostnader i å bygge nye driftsbygninger og/ eller bygge om til lausdrift. Lausdrift krever også større enheter og større arealer. I et land med bratte lier og trange fjorder, der småbruk er løsningen, er dette ikke mulig. Bonden ser ingen annen løsning enn å legge ned driften, og jorder blir liggende brakk og gror igjen. For å redde norsk landbruk og sikre norsk matforsyning og beredskap, ber Samenes Folkeforbund om at båsfjøs for all fremtid opprettholdes og driftes som i dag.

Pukkellaks

Pukkellaks

Levert av Sør_Varanger sjølaksefiskarlag. Vedtatt på landsmøtet 2022

Stansen i sjølaksefiske i store deler av landet i 2021 halverte antall sjølaksefiskere i Norge.

Vi fikk dermed ikke tilstrekkelig mulighet til å delta i fangsten av de enorme mengder pukkellaks som gikk inn i fjordene og senere på elv. Det er vanskelig å ha respekt for en slik lakseforvaltning. Halve Norge ble kastet på land med de nye forskriftene foran 2021 sesongen, der hele kysten fra Troms til Svenskegrensen ble STENGT for sjølaksefiske. Samtidig ble Tanafjorden og kysten utenfor stengt. Til tross for dette fanget de få av oss i Norge som fikk lov å fiske, hele 72 tonn pukkellaks, det forteller litt om de enorme mengdene som var i sjøen i 2021 og sist men viktigst hvilket potensiale sjølaksefisket har for å fange pukkellaks.

Pukkellaksen må fangstes så snart den kommer inn til kysten og inn i fjordene.

Samenes Folkeforbund krever at sjølaksefiske organisasjoner blir representert i myndighetenes kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks, likeså at en felles valgt representant fra sjølaksefiskerne tas med i ordinær forvaltningen .

Vi må alle få anledning til å bidra best mulig, og da må det legges til rette for at både vi sjølaksefiske og interesse grupperinger i elvene på hver sin måte kan fange mest mulig pukkellaks.