Resolusjoner

Vedtatt på landsmøtet 2023

Kjernekraft

Det er viktig å balansere fordelene og utfordringene knyttet til kjernekraft som energikilde og veie dem opp mot andre alternativer for å ta beslutninger om energimiks og bærekraftig strømproduksjon. Det må samtidig bygges ut kraftnett i Finnmark som bør stå klart til vi har god produksjonskapasitet i landsdelen.

Vi mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke samfunnets behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensing. Samenes Folkeforbund mener det må forskes mer på utbygging og utnytting av kjernekraft i Norge i tillegg til at eksisterende vannkraft oppgraderes og moderniseres.

 Kjernekraft er svært lønnsom, kraften er billig, tilgangen på brensel er god, og det forskes mye på bruk av Torium og andre radioaktive grunnstoff. Norge har optimale forhold for sikker produksjon av kjernekraft og lagring av avfall, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få.


Ja til åpen Langfjord i Sør-Varanger

Før utslippene en åpen fjord – 20 km lang fjord fra Kirkenes – Langvasseid.

Utslippene i Langfjorden bryter med «Grunnlovens §92, §108, §112
§92 «Statens myndigheter skal respektere og sikre menneskerettighetene slik de er nedfelt i
denne grunnlov og i for Norge bindende traktater som menneskerettigheter»
Styresmaktene skal respektere Grunnloven og trygge Menneskerettighetene!

§108: «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv».
Forholdene er ikke lagt til rette for å sikre den sjøsamiske folkegruppe sin kultur og sitt
samfunnsliv.

§112: «Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og
mangfold bevares. Naturresurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning
som ivaretar denne rett også for etterslekten.
Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand om virkningene av planlagte og
iverksatte inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har etter foregående ledd.
Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetninger»
Statens myndigheter har ikke iverksatt tiltak i henhold til lovens grunnsetninger.

 1. Menneskerettighetene skal og må beskytte den sjøsamiske folkegruppen, i denne konkrete saken handler det om å gjenopprette det maritime miljøet i Langfjorden.
  Langfjorden var en fiskerik fjord for den sjøsamiske- og for den lokale befolkninga,
  de fangsta alle arter fisk – fjorden som var ei «matgryte» er nå fisketom, og den er
  nær Bøkfjorden som er en nasjonal laksefjord.
 1. Innløpet til Langfjorden ved Slambanken må mudres/spunses og slammet
  må fjernes. Flotasjonskjemikaliet Lilaflot som er svært giftig for alt liv i sjøen ble brukt for
  å fjerne kvarts fra malmen og brytes ekstremt langsomt ned i naturen.
 2. Forsoningen er en levende fjord, slik den var føre den ble sperret av slamutslippene
  fra Sydvaranger AS – uavhengig av eierforholdene.
 3. I henhold til Konsesjonen er opprydding og gjenoppretting av miljøødeleggelsene av det
  marine miljøet i Langfjorden etter gruvedrift Den Norske Stat sitt hele og fulle ansvar.

Samenes folkeforbund mener menneskerettighetene skal og må beskytte den sjøsamiske folkegruppen.
I denne saken handler det om å gjenopprette det maritime miljøet i  
Langfjorden. Langfjorden var en fiskerik fjord hvor den sjøsamiske- og den
øvrige lokale befolkning fangsta alle arter fisk, fjorden som var ei «matgryte»
men er nå fisketom fjord. Langfjorden er en sidefjord til den nasjonale laksefjorden Bøkfjord. 

Samenes Folkeforbund  mener at i henhold til konsesjonsvilkårene  er det Statens sitt hele og fulle ansvar å foreta opprydding og gjenoppretting av miljø ødeleggelsene av det marine miljøet i Langfjorden


Vedtatt på landsmøtet 2022

Levert av Gratangen SFF

Samenes Folkeforbund krever en større informasjonsflyt fra Sametinget.

Sametingsbygget i Karasjok.

Sametinget må bli flinkere til å kommunisere ut til folket opplysninger om de søknadsbaserte tilskuddsordningene som finnes i tilskuddsportalen.

Sametinget må sørge for at tilskuddsordningene gjøres lettere tilgjengelig, også for den delen av befolkningen som ikke behersker bruk av internettbaserte løsninger.

Det er også ønskelig med større informasjonsflyt fra Sametinget når det gjelder tildeling av midler. Større oppmerksomhet i forbindelse med tildelinger, gir et positivt bilde av hvordan Sametinget er med på å støtte Nordnorsk næringsliv og skape arbeidsplasser.


Bærekraftig reindrift

Reinsdyr på vinterbeite

Resulosjon levert av Langfjordhamn bygdelag. Resolusjon vedtatt på landsmøte 2022

Samenes Folkeforbund har alltid frontet, og mener fortsatt, at reindriften er en viktig samisk kulturbærer. Store deler av reindrifta høster godord om bærekraftig drift, arealmessig og dermed også økonomisk.

Men vi ser at det også er deler av reindrifta som ikke driver bærekraftig, den delen som har for høyt antall rein i forhold til beitegrunnlag. Samenes Folkeforbund vil henstille til alle innen reindrift å sørge for at forskriften om fastsettelsen av øvre reintall per sidaandel følges. 

Dette vil gi god dyrevelferd, bedre økonomi og styrke reindriftas omdømme.


Norsk matvaresikkerhet og matforsyning

Resolusjon levert av Sør_Varanger sjølaksefiskarlag. Vedtatt på landsmøtet 2022

Norge må være beredt i alle sammenhenger, også i krise og krig. Produksjon av mat på alle nivåer må opprettholdes, beredskapen skal være vår trygghet.

I landbruksnæringa er det krav om at båsfjøs skal utfases og kun lausdrift skal tillates. Det er store kostnader i å bygge nye driftsbygninger og/ eller bygge om til lausdrift. Lausdrift krever også større enheter og større arealer. I et land med bratte lier og trange fjorder, der småbruk er løsningen, er dette ikke mulig. Bonden ser ingen annen løsning enn å legge ned driften, og jorder blir liggende brakk og gror igjen. For å redde norsk landbruk og sikre norsk matforsyning og beredskap, ber Samenes Folkeforbund om at båsfjøs for all fremtid opprettholdes og driftes som i dag.


Pukkellaks

Pukkellaks

Levert av Sør_Varanger sjølaksefiskarlag. Vedtatt på landsmøtet 2022

Stansen i sjølaksefiske i store deler av landet i 2021 halverte antall sjølaksefiskere i Norge.

Vi fikk dermed ikke tilstrekkelig mulighet til å delta i fangsten av de enorme mengder pukkellaks som gikk inn i fjordene og senere på elv. Det er vanskelig å ha respekt for en slik lakseforvaltning. Halve Norge ble kastet på land med de nye forskriftene foran 2021 sesongen, der hele kysten fra Troms til Svenskegrensen ble STENGT for sjølaksefiske. Samtidig ble Tanafjorden og kysten utenfor stengt. Til tross for dette fanget de få av oss i Norge som fikk lov å fiske, hele 72 tonn pukkellaks, det forteller litt om de enorme mengdene som var i sjøen i 2021 og sist men viktigst hvilket potensiale sjølaksefisket har for å fange pukkellaks.

Pukkellaksen må fangstes så snart den kommer inn til kysten og inn i fjordene.

Samenes Folkeforbund krever at sjølaksefiske organisasjoner blir representert i myndighetenes kompetansegruppe for tiltak mot pukkellaks, likeså at en felles valgt representant fra sjølaksefiskerne tas med i ordinær forvaltningen .

Vi må alle få anledning til å bidra best mulig, og da må det legges til rette for at både vi sjølaksefiske og interesse grupperinger i elvene på hver sin måte kan fange mest mulig pukkellaks.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS