Nei til kommunereformen

Samenes Folkeforbund ser med stor bekymring på  den prosessen som regjeringen har i gang for å slå sammen flere kommuner til en storkommune.

Det kommer til å bli en rasering av tilbud til bygder utenfor kommunesentrene.  Store geografiske  avstander fører til  at utkantstrøk i den nye storkommunen blir tapere.

Rasering av bygdene

Bygdeskoler vil forsvinne. Avstand til kommunale tjenester, butikker og helseinstitusjoner vil øke og med dette vil tilbudene til utkantene bli redusert.

Tvangsreform 

Regjeringen skaper  frykt for at de som ikke slår seg sammen vil bli straffet økonomisk. Mindre kommuner trues til sammenslåing med kutt i basisbevilgningen om ikke reformen gjennomføres. Regjeringen har ikke flertall på stortinget for det foreslåtte inntektssystemet.  Stortinget har sagt at reformen skal være basert på frivillighet og at innbyggernes og kommunenes standpunkt skal respekteres. SFF er i mot denne tvangsreformen.

Sammen med samisk språk og kultur er også det demokratiske perspektivet ved en sammenslåing svært utfordrende for mange kommuner.

Forvaltningsområdene 

Den største utfordringen ved en sammenslåing vil være det samiske perspektivet  i de samiske forvaltningområdene, noe som primært er en utfordring spesielt i  utpregede samiske kommuner.

Partisammensetningen og innbyggertallet gjør at store deler av dagens partiflora i disse kommunene knapt vil få innflytelse i en sammenslått kommune. Disse utfordringene er det med dagens tilgjengelige virkemidler ingen tilfredsstillende løsninger på.

Fra et språklig, kulturelt og demokratisk perspektiv framstår det hverken som realistisk eller rasjonelt for disse kommunene å slå seg sammen.

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS