Salget av kysten

I alle år har fiskerimyndighetene støttet av diverse komiteer og utvalg sett saken om leveringsplikt kun fra trålerrederienes ståsted. Ikke fra kysten og befolkningens ståsted.

Trålrederne har fått lov å misbruke ordningen  i mange år.  Det kan umulig være slik at trålrederne som har klart å manipulere de klare vilkår som er nedfelt i konsesjonene, som landindustrien i sin tid fikk for å skaffe seg jevnere tilgang på råstoff, skal belønnes med milliardgevinst.

Det må gjøres noe med leveringsplikten,trålere som ikke kan levere i henhold til leveringsplikten, må  gi kvotene tilbake til kystsamfunnene. Dette må starte umiddelbart.  Kystflåten, som i dag består av både nyere og større båter er i bedre stand en tidligere til å sikre råstofftilførselen.

 

Trålrederne som ikke kan levere kan tilbys å avvikle lånet av kvoter over tid  mot en årlig godtgjørelse.

Det kan gjenta til det kjedsommelige, stram inn leveringsplikten  trålerne må følge regelverket de har fått konsesjoner på, Det  er med å bidrar til at store verdier forvaltes på kysten og til stabile arbeidsplasser på land samt sikre rekruttering av unge sjarkfiskere til fiskeriyrket.

At regjeringen foreslår å handle i strid med Havressursloven og Deltakerloven er umulig å forstå.

«Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.» og «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»

Noen god sak i rettssystemet kan trålrederiene umulig ha.

Samenes Folkeforbund

Samepolitisk hovedorganisasjon