Sjølaksfisket

Sjølakse

SFF vil arbeide for at fisketiden innen sjølaksefisket med krokgarn og kilenot,tilbakeføres slik den var til og med 2007   Tilbakeføring av fisketider ser vi som eneste mulighet for å redde sjølaksefisket som sjøsamisk næring og  kyst- og fjordkultur slik den har vært gjennom flere hundre år. Ett sådant tiltak vil være en fremgang og ivaretakelse for kulturen og næringa og ett håp om en smule entusiasme for denne sårbare gruppen.

Sjølaksefiskerne fangster og produserer nydelig mat av beste kvalitet! Som en redningsplanke foreslår Samenes Folkeforbund at Finnmark gjenopprettes som en region med samme fisketid i hele fylket!

I tillegg ser Samenes Folkeforbund det som svært positivt om Nord-Troms i framtida inkluderes i en slik felles region! Sjølaksefiskerne utøver en aktivitet som har lange tradisjoner i fjordene og i distriktene.

Helt siden siste istid har fiske etter villaks med faststående redskap vært viktig både i husholdningen og som binæring.

Samenes Folkeforbund  er bekymret for at en viktig del av kysthistorien er i ferd med å forsvinne. Sjølaksefisket har gjennom generasjoner vært et viktig grunnlag for bosetting, næring og kultur i sjøsamiske og øvrige kyst- og fjordområder, slik skal og må det være også i framtida!

Webhotell levert av Nordic Hosting AS