Skuffet over regjeringen

Til medlemmer i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

 

Studieforbundet kultur og tradisjon er skuffet over at regjeringen velger å gi studieforbundene et reelt kutt ved å ikke prisjustere tilskuddet.

I teksten som følger forslaget fokuseres det på studieforbundenes viktige rolle for å inkludere og hindre utenforskap. “Regjeringa meiner det er viktig at tilskottet skal medverke til å redusere utanforskap og fremme inkludering blant vaksne som treng det.” (Kap . 254)
Likevel velger Regjeringen å foreslå reelt kutt i tilskuddet. De siste årene har studieforbundene økt sin tilretteleggingsinnsats. Fra 2014 til 2015 økte antallet tilrettelagte kurstimer med 12,6 % til over 200 000 timer. Dette arbeidet svekkes når tilskuddene reduseres. Studieforbundet kultur og tradisjon ønsker å gjøre mer for å inkludere og hindre utenforskap og ber om et tilskudd som gir handlingsrom til å gjøre denne viktige samfunnsoppgaven.

 

Budsjettet antyder at studieforbundene ikke lykkes i sitt arbeid da kursene har for høyt utdannede deltakere.Studieforbundet kultur og tradisjon arbeider med kulturopplæring og med å bevare den immaterielle kulturarven.Dette er et viktig opplæringstilbud som ikke skal styres av deltakerens formelle utdanning, men av et ønske om å bevare vår kulturarv. Så vidt vi kan se er det ikke Voksenopplæringslovens intensjon at opplæringen i studieforbundene skal være forbeholdt de med lav formell utdanning. Opplæringen i studieforbundene skal derimot være tilgjengelig for alle, og ikke ekskludere noen.

Teksten til budsjettet viser også til lite tilfredsstillende rapportering på måloppnåelse.

“Rapportane er framleis svært ulike i innhald, kvalitet og omfang. Samla synest det som studieforbunda har lagt mindre vekt på målrapporteringa for 2015 enn for tidlegare år.”

Studieforbundet kultur og tradisjon er forundret over denne formuleringen som vi ikke kjenner oss igjen i. Studieforbundet rapporterer årlig til VOX (Kompetanse Norge) og har ikke mottatt tilbakemelding fra VOX på mangler i rapporteringen.

Studieforbundsordningen er veletablert og etter vårt syn velfungerende

Vi mener at med en økning i tilskuddet på 20 millioner, 5 millioner i prisjustering og 15 millioner friske midler, vil studieforbundene kunne gjøre alle kurs tilrettelagt, også for målgrupper som er vanskelig å rekruttere. 20 millioner er under 500 kroner på hver av de over 40 000 årlige kursene. Med 500 kroner pr. kurs vil studieforbundene ha handlingsrom til å strekke hånden ut mot mennesker i utenforskap og inkludere enda flere.

Studieforbundet kultur og tradisjon ber om at studieforbundene får det handlingsrommet som trengs for at denne velfungerende ordningen kan inkludere enda flere.

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS