SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

Miljødirektoratet ønsker å avvikler det tradisjonelle sjølaksefisket.
Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og Miljødepartementet sendt ut nye forskrifter om fiske
av pukkellaks i sjøen for 2023, på høring.
Det er veldig overraskende hvordan prosessen, tidspunktet og høringsfristene er håndtert
i en så viktig sak for sjølaksefiskerne . Sjølaksefisket i Finnmark er en næring og kulturbærer
som har vært i kontinuerlig “drift” siden syttenhundretallet .
Hele forslaget må kastes på havet, om dette blir en realitet forsvinner en hel samisk kulturarv. Det
må åpnes for det tradisjonelle fisket etter atlanterhavslaksen i disse områdene i Finnmark, i tillegg
til fiske på pukkellaks.


Samenes Folkeforbund mener at dersom det nye forslaget som er sendt ut på høring blir stående,
er det en krenkelse og brudd på menneskerettigheter ovenfor sjølaksefiskerne som rammer videre
og mange flere aktører enn den pågående Fosen saken.
Det er ikke noen tvil om at sjølaksefisket er en samisk kulturbærer og må ivaretas på lik linje med
reindriften. Her må Sametinget knallhardt på banen ved å påpeke menneskerettighetsbruddet ved
forbudet som er foreslått..
I 2021 tok sjølaksefiskerne opp 72 tonn med pukkellaks, som bifangst til Atlanterhavslaksen.
Forslaget som nå er lagt ut til høring, går ut på at man kun skal fiske etter pukkellaks, alle andre
anadrome fiskeslag skal gjenutsettes. For å få dette til, må det investeres i nye Kilenøter som har
en maskevidde 55-58 mm, en kostnad på kr 20.000 som sjølaksefiskere må bære uten noen form
for kompensasjon.
Dette fører til at sjølaksefiskerne mister sitt inntektsgrunnlag og dermed ikke ønsker å delta i fiske
etter pukkellaks.
Her ønsker direktoratet å utestenge sjølaksefiskere som i mange år har vært i førstelinje i
bekjempelse av den uønsket pukkellaksen. Uten det ordinære sjølaksefisket er det fritt fram for et
enormt antall tonn, estimert til 1 million fisk, med en vekt på mellom 1,5 og 3 kg opp i elvene.

Read more: SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

Sjølaksefiskernes bidrag til bekjempelsen av den uønskede arten, med den unike lokale
kunnskapen de besitter, er uønsket av Miljødirektoratet.
Samenes Folkeforbund stiller seg bak Sjølaksefiskernes protest mot høringsforslaget.
SFF og de fleste aktive politikere i Troms og Finnmark står på samme standpunkt som
Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.
Dette forslaget må trekkes tilbake!
Leder i samepolitisk enhet
Ole Reinås
Samenes Folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS