Om oss

Om Samenes Folkeforbund SFF

Samenes Folkeforbund (SFF) ble stiftet i Baukop i Porsanger den 3. juli 1993  Vi skal arbeide etter organisasjonens vedtekter og instrukser, være sterkt engasjert i arbeidet for likeverd for alle samer i Sápmi.

Vårt FORMÅL:

Samenes Folkeforbund (SFF) med sine lokallag, sammenslutninger og direktemedlemmer har det som hovedformål å trygge livsvilkårene og ivareta den samiske kulturen, samisk språk og samfunnsliv i og utenfor de samiske bosettingsområdene.

Vi skal engasjere oss sterkt i arbeidet for LIKEVERD, arbeide for å styrke alle næringer i vårt virkeområde med tanke på en bærekraftig utvikling.

Det er vårt mål å ivareta og fremme den sjøsamiske kulturen og å styrke ungdommers muligheter til å påvirke utvikling i distriktene.

Organisasjonen skal gjennom sitt virke bidra til å fremme varierte og allsidige kulturaktiviteter og tilbud.

Vi skal arbeide etter organisasjonens vedtekter og instrukser.

Medlemskap i SFF skjer via lokallag eller som et direkte medlemskap i landsorganisasjonen etter at innbetalt kontingent er registrert.

Stemmerett og valgbarhet til tillitsverv i SFF oppnåes etter 3 mnd medlemskap.

Nye lokallag som søker medlemskap må godkjennes av SFF landstyret for å oppnå fullverdig medlemskap.

Lokallags vedtekter må ikke stride mot SFF hovedvedtekter.

Et medlemskap for lokallag kan bare sies opp skriftlig, etter lovlig fattet årsmøtevedtak.

Samenes Folkeforbund er landsdekkende og er en av to samiske kultur/ hovedorganisasjoner som består av lokallag og direktemedlemmer. Et lokallag er en forening tilsluttet Samenes Folkeforbund . Lokallagene arrangerer aktiviteter/kurs og prosjekter for sine medlemmer i nærmiljøet. Hva slags aktiviteter man vil ha er det opp til lokallagets medlemmer å bestemme. Noen aktiviteter har hovedfokus på det sosiale og å bli kjent med andre, framheve og videreføre den samiske kulturen, språket og samfunnslivet.

Mange lokallag er med å arrangere Samefolkets Dag 6.februar. Andre ting man kan gjøre er å arrangere kurs, drive informasjonsarbeid om samiske spørsmål, politisk påvirkning i lokale miljøer, prosjekter og mye mer. Hvert år får lokallagene i henhold til vedtekter utbetalt grunnstønad og aktivitetstilskudd. I tillegg kan lokallagene søke om prosjektmidler fra SFF og  andre instanser. Disse pengene bruker man på aktivitetene man ønsker å gjennomføre. 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS