Vedtekter

 Samenes Folkeforbund SFF

Vedtatt på SFFs 22. landsmøte 23-25.10 2015

Vedtektene kan lastes ned her i nytt_pdf_icon

§ 1 ORGANISASJON
Samenes Folkeforbund (SFF) er en samisk kulturpolitisk landsorganisasjon som ble stiftet i Baukop i Porsanger den 3. juli 1993.
§ 2 FORMÅL
Samenes folkeforbund med sin lokallag, sammenslutninger og direktemedlemmer har det som hovedformål å trygge livsvilkårene og ivareta den samiske kulturen  i og utenfor de samiske bosetningsområdene.
skal engasjere seg sterkt i arbeidet for likeverd.
skal arbeide for å styrke alle næringer i sitt virkeområde med tanke på en bærekraftig utvikling  
skal ivareta og fremme den sjøsamiske  kulturen.
skal styrke ungdoms muligheter til å påvirke utvikling i distriktet.
organisasjonen skal gjennom sitt virke, bidra til å fremme varierte og allsidig kulturaktiviteter og tilbud.
skal arbeide etter organisasjonens vedtekter og instrukser.
§ 3 MEDLEMSKAP
Medlemskap i SFF skjer via lokallag eller som et direkte medlemskap i landsorganisasjonen, etter at innbetalt kontingent er registrert.
Stemmerett og valgbarhet til tillitsverv i SFF oppnås etter 3 måneders medlemskap. Oppstår det tvil om valgbarhet, skal kvittert medlemsbevis forevises hvor betalingsdato skal fremgå.
Nye lokallag som søker medlemskap i SFF må godkjennes av landsstyret for å oppnå fullverdig medlemskap.
Lokallagets vedtekter må ikke stride mot SFF vedtekter.
Direktemedlemskap skal godkjennes av landstyret.
Et medlemskap for lokallag kan bare sies opp skriftlig, etter lovlig fattet årsmøtevedtak. Retningslinjer for innkalling til årsmøtet skal være i henhold til lokallagets vedtekter.  Utmeldelse er gyldig først når lokallaget  har gjort opp alt mellomværende med organisasjonen.
Opplysningsplikt
Medlemmer i Samenes Folkeforbund SFF som innehar tillitsverv i organisasjonen plikter å melde fra til landsstyret dersom de innehar eller påtar seg verv i andre organisasjoner.
§ 4 Innberetning av medlemmer
Alle som på et eller annet tidspunkt har vært medlem i kalenderåret skal innberettes.
Alle lokallag plikter, innen 31. mars å avgi en skriftlig oversikt over sine medlemmer med navn, fødselsår, dato, tlfnr, adresse og originale medlems kvitteringer.
Landsstyret skal føre et sentralt medlemsregister hvor alle medlemmers opplysninger er  registrert.
Medlemsregister skal brukes til å sikre medlemmenes rettigheter og forpliktelser, samt oppfylle offentlige myndigheters krav. Lokallag i SFF plikter å ta bekreftet kopi av medlemskvitteringene til eget regnskap før disse sendes administrasjonen. Lokallaget er pliktig til aktivt å medvirke til at landstyret på forespørsel får innsyn i medlemsregister.
All innberetning skal skje til administrasjonen i SFF.
§ 5 LANDSMØTET
Landsmøtet er SFF´s høyeste organ. Ordinært landsmøte avholdes hvert år. Landsmøtetidspunkt og sted bestemmes etter vedtak i landstyret. Innkalling til landsmøtet sendes ut med minst 60 dagers varsel elektronisk til lokallag i SFF.
Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må være landstyret i hende senest 5 uker før landsmøtet avholdes. Innkomne saker til landsmøtet skal behandles av landstyret og saken legges frem på landsmøtet, fortrinnsvis av lokallagets delegat
Saker som ikke står på dagsorden, kan realitetsbehandles dersom 2/3 av tilstedeværende delegater samtykker til det.
Saksdokumenter skal sendes alle lokallag og delegater senest to uker i forkant av landsmøtet. Lister over årsmøtevalgte delegater med varadelegater til landsmøtet i SFF sendes landstyret etter avholdte  årsmøter og senest innen utgangen av april. Delegater til landsmøtet skal være medlem i SFF og valgt på lokallagets årsmøte. Landsstyret, valgkomiteen, administrasjonen og den/de som leder/landsstyret pålegger det, har møteplikt. Disse har ved landsmøtet tale- og forslagsrett
Samenes Folkeforbund – Samepolitiske Enhet har møteplikt ved landsmøtet. SFF – SPE møter med sin leder. Denne har tale- og forslagsrett ved landsmøtet.
Samenes Folkeforbund – Studieorganisasjon har møteplikt ved landsmøtet. SFF – STO møter med sin leder. Denne har tale- og forslagsrett ved landsmøtet.
SFF – Sameungdommen har møteplikt ved landsmøtet. SFF – SU møter med sin leder. Denne har tale- og forslagsrett ved landsmøtet.
Direktemedlemmer kan møte for egen regning på landsmøtet med tale- og forslagsrett.
Sittende landsstyremedlemmer for inneværende år kan ikke godkjennes av landsmøtet som delegater.
En fullmaktskomite oppnevnt av landstyret på 3 – tre medlemmer har i oppgave å godkjenne innmeldte delegater fra lokallagene etter retningslinjer gitt i vedtektene.
Alle landsmøtegodkjente delegater har stemmerett. Nystiftede lokallag kan delta med delegater dersom landsmøtet godkjenner det. Det er anledning til å foreta bytte av delegater under Landsmøtet med landsmøtets godkjenning. Merkostnad  ved eventuelt bytte av delegater under landsmøtet belastes lokallaget.
Landsmøtet behandler hvert år følgende saker:
1. Åpning:
a) Lederens tale.
b) Hilsninger.
2. Konstituering: Valg av møtedirigenter, sekretærer, og redaksjonskomité.
a)  Fullmaktskomiteen  legger frem delegater til godkjenning. Navneopprop.
b) Godkjenne forretningsorden, innkalling og saksliste.
c) Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen.
3. Landstyrets årsberetning.
4. Regnskap, revisions rapport og budsjett.
5. SFF – SU´s, SFF – SPE´s, ( SFF Duodji og Kunst og SFF) – STO´s årsberetninger.
6. Innkomne saker
7. Fastsettelse av kontingent.
8. Fastsettelse av godtgjørelser.
9. Landsmøteuttalelser.
10. Valg.
Landsmøtet skal tilstrebe likeverd med tilnærmet lik kjønnsfordeling og god geografisk spredning ved alle valg av tillitsvalgte innen SFF.
Landsmøtet skal foreta følgende valg:
– Valg av leder, nestleder og 5 landstyre medlemmer med 2 års funksjonstid, men slik at leder og 2 av styremedlemmene velges i partallsår og nestleder og 3 styremedlemmer velges i oddetallsår.
– Valg av 5 rangerte varamedlemmer til landstyret for 1 år.
– Valg av leder og 2 komitemedlemmer samt 3 varamedlemmer til valgkomiten.
– Valg av Veiviser/Ofelaš med funksjonstid på 4 år.
11. Avslutning.
Alle vedtak i landsmøtesakene gjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet skal det foretas ny avstemming. Dette kan skje  inntil to ganger og dersom det fortsatt er stemmelikhet skal det foretas loddtrekning.
SFF dekker reiser, oppholdsutgifter og diett for landsmøtedelegater, landstyret, valgkomite, administrasjonen og andre som er innkalt av landstyret på billigste måte.
SFF´s lokallag, deltar med delegater på landsmøtet  i henhold til antall betalende medlemmer ved siste årsskifte, slik:
– fra 15 og inntil 25 registrerte medlemmer gir 1 delegat til landsmøtet
– videre gir hver påbegynte 25 registrerte medlemmer ytterligere 1 delegat.
– antall delegater fra ett lokallag kan ikke overstige 8
Nye lag med få medlemmer kan av landstyret tilkjennes observasjonstatus på landsmøtet.
§ 6 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
Ekstraordinært landsmøte berammes av landstyret med minst 4 ukers varsel, ved skriftlig innkalling til lokallagene.
På det ekstraordinære landsmøte skal bare de saker behandles som er oppført på innkallingens dagsorden.
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles dersom:
– 2/3 av lokallagene eller medlemmene krever det.
Delegater til  ekstraordinært landsmøte skal være de samme som på forrige ordinære landsmøte.
Det samme gjelder valgkomiteen.
Landsmøteutgiftene i denne forbindelse dekkes med en fordeling mellom lokallagene.
§ 7 LANDSTYRET
Landsstyret  er SFF høyeste myndighet i perioden mellom landsmøtene. Landsstyret består av 7 styremedlemmer valgt av landsmøtet,  med rangerte varamedlemmer. Til en hver tid sittende leder har prokura og signeringsrett for organisasjonen, dette etter de vedtak og fullmakter gitt av landsstyret. Det i henhold til vanlig regnskapsskikk.
Landstyret innkalles av leder i SFF. Møteinnkallingen med saksliste skal være skriftlig. Innkalling skal skje minst 2 uker før landstyremøtet.
Nødvendige saksdokumenter skal være landsstyrets medlemmer i hende minst 1 uke før landstyremøtet. Det påligger landsstyremedlemmene straks å meddele administrasjon hvis saksdokumenter ikke er mottatt innen fristen. Saksdokumenter skal minimum inneholde saksnummer, saksoverskrift og forslag til vedtak.
Landsstyret er beslutningsdyktig, og innkallingen til landsstyremøtet gyldig, når den er gjort av leder, eller av minst 4 av landstyret.
Vedtak gjøres med alminnelig flertall.
Avstemming er muntlig, men skal gjøres skriftlig dersom en av de fremmøtte ber om det.
Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme.
Landsstyrets medlemmer har møteplikt.
Forfall skal meldes administrasjonen snarest.
Uteblir et landsstyremedlem uten gyldig forfall  fra 3 landsstyremøter pr. kalenderår kan medlemmet måtte fratre sin plass i landstyret og varamedlem rykker opp som fast landstyremedlem.
Landsstyret oppnevner i forkant av landsmøtet fullmaktskomité bestående av 2 personer.
Landsstyret skal utarbeide virksomhetsplan for SFF som vedtas på landsmøtet.
Landsstyret vedtar alle nødvendige instrukser, direktiver og regulativer.
§ 8  Administrasjonen
Administrasjon i SFF består av organisasjonens leder, nestleder og organisasjonssekretær.
Leder og nestleder velges av landsmøtet.
Administasjonens utgifter godtgjøres etter inngått avtale med landsstyret og drives etter budsjett.
Administrative funksjoner drives og reguleres av instruks.
Organisasjonssekretær engasjeres av landstyret og har sin virketid fra landsmøte til landsmøte.
Organisasjonssekretær skal fratre sine sentrale tillitsverv i SFF i valgperioden og/eller liknende organisasjoner og varamedlem overtar.
Ved opphør eller fratredelsen fra stillingen som organisasjonssekretær gjennopptar personen sine valgte tillitsverv i SFF. Organisasjonssekretær kan tiltre som medlem i hurtigarbeidende utvalg i SFF.
§ 9 VEIVISER/OFELAŠ
Veiviser/Ofelaš skal se, rettlede og hjelpe direktemedlemmer og lokallagsmedlemmer som ønsker veiledning og bistand til å fremme sin sak innen SFF iht. instruks.
Veiviser/Ofelaš er til for enkeltmennesket i organisasjonen.
Veiviser/Ofelaš skal ikke erstatte styre, utvalg eller andre organer i SFF, men være enkeltmenneskets veileder og støtte innen SFF.
Veiviser/Ofelaš skal ha innsynsrett i de dokumenter som gjelder saksbehandling av enkeltmedlemmets medlemskapsforhold, når medlemmet har gitt sin tillatelse.
Veiviser/Ofelaš har absolutt taushetsplikt iht. avgitt taushetsløfte om alt i sitt arbeide.
Veiviser/Ofelaš velges av landsmøtet for 4 år.
Veiviser/Ofelaš skal rette seg etter instruks, vedtatt av landstyret.
§ 10 POLITISKE VALG
SFF stiller til valg med navnet Samenes Folkeforbund.
Samepolitisk Enhet, SPE er SFF politiske enhet. Begge kjønn skal være representert i styret.
Tillitsvalgte i SFF  skal fratre sine tillitsverv i organisasjonen dersom de stiller på konkurrerende lister til sametingsvalg.
SPE skal drives i samarbeid med SFF´s medlemmer, lokallag  eller sammenslutninger.
SPE skal arbeide etter SFF´s ideologi og grunnsyn, og skal engasjere seg sterkt i arbeidet for likeverd.
SPE definerer utover dette sine arbeidsmål og områder.
SPE har rett til å møte i landstyret når de har fremmet saker for landstyret, og saken(e) er til behandling i landstyret.
SPE kan møte med en representant til landstyremøte med tale- og forslagsrett i de samme sakene.  
SPE utarbeider vedtekter, politisk program og virksomhetsplan som skal forelegges landstyret til godkjenning.
§ 11 OPPLÆRING
SFF har egen Studieorganisasjon som forkortes SFF – STO, med egne vedtekter og eget årsmøte, men er direkte underlagt SFF med landsmøtet i SFF som sitt høyeste organ og landstyret i SFF mellom landsmøtene.
Skal arbeide for og  være pådriver innenfor områdene duodji , samisk språk, samfunnsliv og kultur.
SFF – STO skal drives i samarbeid med SFF´s medlemmer, lokallag, eller sammenslutninger. SFF – STO skal fremme folkeopplysning og voksenopplæring gjennom ulike former for pedagogisk arbeid.
Begge kjønn skal være representert i SFF – STO´s styre.
§ 12 SFF – SAMEUNGDOMMEN
SFF har egen ungdomsorganisasjon ved navn Samens Folkeforbund – Sameungdommen som forkortes med SFF- SU.  SFF-SU  har egne vedtekter og eget årsmøte, men er direkte underlagt SFF med landsmøtet i SFF som sitt høyeste organ og landstyret i SFF mellom landsmøtene.
Begge kjønn skal være representert i SFF – SU´s styre.
SFF – SU skal drives i samarbeid med SFF´s lokallag. SFF – SU skal arbeide for ungdom. SFF-SU definerer utover dette sine arbeidsmål og områder etter det budsjett landsmøtet vedtar.
SFF-SU har rett til å fremme saker til landsstyret. Representant fra SFF-SU kan være tilstede når deres innmeldte saker blir  behandlet.  De  innehar da tale og forslagsrett i egen sak. Representasjon fra SFF-SU velges innad i SFF-SU.
Det skal utarbeides virksomhetsplan for SFF – SU som skal forelegges landstyret for godkjenning.
§ 13 VALGKOMITÉ
SFF´s valgkomite skal bestå av leder og 2 medlemmer samt 3 varamedlemmer som fungerer i landsmøteperioden .Landstyrets medlemmer kan ikke velges til valgkomiteen.
Valgkomiteen skal fremme forslag på leder, nestleder, styremedlemmer og varamedlemmer som er på valg, samt Veiviser/Ofelaš og valgkomite.
Valgkomiteens innstilling legges fram på  landsmøtet.
Valgkomiteen har møteplikt til landsmøtet.
§ 14 OM MEDLEMSLAGS ORGANISERING OG MEDLEMSKAP
A. Styret i et lokallag og i sammenslutninger tilsluttet SFF skal bestå av minst 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.
B. Medlem som ikke har betalt kontingent for de 2 siste årene strykes som medlem.
C. Det er tillatt å være støttemedlem i flere lokallag tilsluttet SFF. Dette reguleres likevel av det sentrale SFF´s – medlemsregisteret slik at medlemmet kun kan registreres som tellende medlem en gang i følgende tilfeller:
1. Ved innrapportering av medlemmer til Sametinget, teller medlemmet etter denne bestemmelses pkt. C.
2. Ved beregning av grunnstøtte til lokallagene teller medlemmet etter bestemmelses pkt C. Grunnstøtten beregnet ut fra 17 % av det totale tilskuddet fra Sametinget, hvorav 80 % fordeles likt mellom alle godkjente lokallag og sammenslutninger. De resterende 20 % fordeles i henhold til godkjent medlemstall i de respektive lokallag.
3. Ved valg av landsmøtedelegater og ved beregning av antall delegater til SFF´s landsmøte teller medlemmet etter bestemmelse i § 5, siste avsnitt.
D. Alle lokallag  med medlemskap i Samenes Folkeforbund SFF skal i sitt navn ha med betegnelsen SFF.  
E. Lokallag og sammenslutninger skal hvert år avgi årsberetning, revisorgodkjent regnskap,budsjett og virksomhetsplan til SFF. Lokallagene skal i tillegg sende inn medlemslister.  Dette innen 31.03 i kalenderåret.
F. SFF- lokallag, og SFF- sammenslutninger skal ha egne vedtekter som tar utgangspunkt i SFF´s  hovedvedtekter, og skal ikke stride mot disse.
§ 15 DELTAKELSE
SFF kan delta i aksjeselskap, stiftelser og annen forretningsdrift. Slik deltakelse reguleres av landsmøtet og landstyret.
§ 16 UTMELDING
Lokallag og sammenslutninger som er stiftet av SFF kan ikke melde seg ut av Samenes Folkeforbund. Lokallag og samenslutninger som har tilsluttet seg Samenes Folkeforbund kan vedta på sitt årsmøte å melde seg ut. Alle  forpliktelser overfor SFF etter disse vedtekter må oppfylles.
Vedtak om slik utmelding må behandles av årsmøtet i lokallaget, eller sammenslutning, og krever minst 2/3 flertall.
Når et lokallag, eller sammenslutninger er utmeldt etter denne paragrafs 1. ledd skal tilleggsbetegnelsen SFF straks fjernes fra lokallagets eller sammenslutninger  navn.
Ved utmelding etter denne paragrafs 1. ledd skal alle aktiva som er tilført med bakgrunn i vedtak innen SFF umiddelbart tilbakeføres.
Når et lokallag, eller medlemsorganisasjon er utmeldt etter denne paragrafs 1. ledd, og dette fører til oppløsning av lokallaget, eller sammenslutninger  er hele lokallagets,eller medlemsorganisasjonens navn frigjort og SFF overtar navneretten. Alle eiendeler og aktiva overføres til SFF som da blir eier.
§ 17 EKSKLUSJON
Lokallag, eller medlemsorganisasjon som motarbeider SFF´s formål, vedtekter og/eller virksomhet, kan fratas medlemskapet. Landsstyret fatter et slikt vedtak med minst 2/3 flertall. Vedkommende lokallag  eller sammenslutning  skal gis adgang til å uttale seg til landstyret før slik beslutning treffes. Landstyrets vedtak kan klages inn for landsmøtet.
For enkeltmedlemmer er det årsmøtet i lokallaget,  og sammenslutninger  som fatter slikt vedtak. Det kreves 2/3 flertall for et vedtak om eksklusjon. Endelig vedtak gjøres av landsstyret med 2/3 flertall. Landsstyrets vedtak kan klages til landsmøtet. Landsstyret kan også fatte vedtak om eksklusjon av enkeltmedlemmer i organisasjonen med minst 2/3 flertall. Landsstyrets vedtak kan klages til landsmøtet. Vedkommende medlem skal gis adgang til å uttale seg før innstilling og beslutning.
Medlemmet er suspendert som medlem, og fra alle tillitsverv til saken om esklusjon er avgjort.
Enkeltmedlemmer det fremmes eksklusjonssak mot, har rett til å la seg bistå av Ofelaš, etter disse vedtekter.
All saksbehandling etter denne paragraf skal skje skriftlig.
§ 18 SPRÅKBRUK
På SFF´s landsmøter kan enhver møtedeltaker bruke det språket vedkommende måtte ønske. Tolk skal være tilstede på landsmøtene når behov er meddelt administrasjon minst 2 uker før landsmøtet.
§ 19 VEDTEKTSENDRINGER
SFF ´s vedtekter kan bare endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer skal sendes landsstyret senest 45 dager før landsmøtet og sendes lokallagene til høring senest 30 dager før landsmøtet.
Vedtektsendringene trer i kraft umiddelbart etter vedtak i landsmøtet.
§ 20 OPPLØSNING
Vedtak om å oppløse SFF krever 3/4 flertall på 2 følgende ordinære landsmøter. Ved oppløsning skal SFF´s aktiva og eiendeler deles mellom de lokallag og/eller sammenslutninger i henhold til deres medlemstall ved siste årsskifte. SFF´s arkiv skal ved en eventuell oppløsning tilfalle Samisk Arkiv.
Webhotell levert av Nordic Hosting AS