Om Samerådet


Samerådet er en frivillig og uavhengig kulturpolitisk og politisk samarbeidsorganisasjon for
samiske hovedorganisasjoner i Finland, Norge, Russland og Sverige. Samerådets overordnede
målsetning er å ivareta samenes interesser som ett folk, styrke samenes samhørighet over
landegrensene som ett folk og urfolk, og arbeide for at samene også i framtiden erkjennes som
ett folk og urfolk, hvor kulturelle, politiske, økonomiske, sivile, sosiale og åndelige rettigheter
er respektert. Samerådet arbeider også internasjonalt med å fremme og sikre samenes og
andre urfolks interesser og rettigheter.

Bakgrunn
Urfolk har tilhørighet til sine respektive territorier fra før statsdannelsene og den påfølgende
utviklingen av folkeretten. Urfolk har i kraft av sin rett til selvbestemmelse akseptert å bli
betegnet som urfolk, et begrep som statene har gitt folkerettslig anerkjennelse. FNs erklæring
om urfolks rettigheter utgjør det overordnede internasjonale og rettslige instrumentet, og
uttrykker minstestandardene for overlevelsen av verdens urfolk, og deres verdighet og velferd.
Bruk av begrepet urfolk som ikke samsvarer med urfolkserklæringen bidrar til brudd på
urfolks menneskerettigheter og skaper alvorlige utfordringer for urfolks muligheter til å representere seg selv. Sammenblandingen av urfolk og lokalsamfunn oppsto ved utarbeidelsen av miljøkonvensjoner i 1992 og har siden spredt seg til stadig flere dokumenter og prosesser,
uten urfolks frie og informerte forhåndssamtykke. Denne sammenblandingen, enten med lokalsamfunn, minoriteter eller andre, kan på sikt svekke samenes rettigheter og status som urfolk.
Ved siden av dette har begreper som fungerer som forkortelser for temaer knyttet til urfolk, slik som «Indigenous Languages» (urfolksspråk) og andre kortformer, blitt tolket til å omhandle flere enn urfolk. UNESCO har blant annet tolket «Indigenous languages» til å omhandle flere språk enn urfolksspråk.
Behovet for å beskytte statusen som urfolk handler ikke om å svekke andre gruppers interesser, men det handler om å beskytte urfolks distinkte historie og rettigheter.
Anbefalinger
For å møte utfordringene som oppstår ved bruk av begrepet urfolk i sammenheng med andre begreper som f.eks. “lokalsamfunn”, og for å anerkjenne, respektere og fremme urfolks distinkte iboende rettigheter; bør stater, FN, EU, Arktisk Råd, finansiører, urfolksinstitusjoner, herunder sametingene, og andre organisasjoner implementere følgende anbefalinger:

 • Fremme respekt for, anerkjennelse av og realisering av urfolks rettigheter, herunder
  respektere statusen til urfolk, i tråd med FNs erklæring om urfolks rettigheter, uten
  sammenblanding med lokalsamfunn og andre kategorier.
 • Sikre at mekanismer og prosedyrer for urfolks deltakelse er i tråd med FNs erklæring om urfolks rettigheter, uten sammenblanding med lokalsamfunn og andre kategorier, slik at urfolk kan delta effektivt.
 • Reformere eksisterende rettslige instrumenter om og mekanismer for urfolk som ikke fullt ut samsvarer med FNs erklæring om urfolks rettigheter, slik at sammenblandinger mellom urfolk og lokalsamfunn eller andre kategorier, elimineres.
 • Motvirke en utvikling hvor begreper og forkortelser som gjelder urfolk gis et innhold
  som omhandler andre enn urfolk.
 • Sikre nøyaktige data og relevant informasjon om urfolk, som ikke presenteres i
  kombinasjon med data og informasjon om lokalsamfunn eller andre kategorier.
 • Sikre at finansiering og donasjoner ment for urfolk effektivt når fram til urfolk.
Webhotell levert av Nordic Hosting AS