Tilsvar høring om innføring av 5 – kilometersonen.

Samenes Folkeforbund har hatt FEFO sitt forslag  om å gjeninnføre 5-kilometersone for utlendingers innlandsfiske opp til behandling i Landsstyret 21.04.18. Med utlendinger menes personer bosatt utenfor Norge.

Ved gjeninnføring av 5-kilometersone får utlendinger kun fiske innenfor en 5-kilometersone fra nærmeste europavei, riksvei eller fylkesvei på Finnmarkseiendommen, med mulighet for å søke om dispensasjon jf.vedlegg 22.
SFF ønsker at vi går tilbake til ordningen med 5 -kilometersonen slik den var før den ble fjernet i 2006.
Vi mener at folkeretten, ILO 169 spesielt del 2. landrettigheter artikkel 13, 14 og 15, og retten etter alders tids bruk er et godt argument for å gjeninnføre ordningen.
Våre medlemmer i lokallagene i Finnmark gir oss tilbakemelding på en utvidet belastning på landskapet, kjørespor og fiskevann som følge av at det nå nærmest er fritt fiske.
Myndighetene er ikke rustet med personell eller økonomi til å kontrollere den økte bruken, og dermed er usikkerheten rundt følgene store og uoversiktlige.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS