Turistfisket

Det er gledelig å se at regjeringen har vedtatt strengere regler for turistfiske. Endringene som trer i kraft 1 januar 2021 som er tilnærmet  i tråd med det som ble behandlet og vedtatt på SFF sitt landsstyremøtet på Evenes i 2020.

Myndighetene har til nå ikke hatt kontroll med hvor mye fisk som hvert år taes opp og føres ut av landet. Dette truer både kvotene til fiskerinæringen og kan bli en trussel for kyst/fjord kulturen vår.

Turistfiske både i saltvann og ferskvann må komme inn under strenge regulerte og kontrollerte former.

Samenes Folkeforbund SFF støtter den seriøse turistnæringen og ønsker et lovverk der kun registrerte aktører kan drive med fisketurisme. Bedriftene må føre strenge kontroller av fangst som føres på land. All fangst skal rapporteres via fangstrapport som leveres fiskeridirektoratet for etterkontroll ved årets slutt. På denne måten får myndighetene kontroll over hvor mange tonn som tas opp i våre nære kystområder hvert år, og kan regulere fisket med kvoter dersom det blir nødvendig.

Det er enda en vei å gå til vi har god kontroll over turistfisket i Norge. Vi håper myndighetene fortsetter arbeidet med å forbedre kontrollen med denne næringen.

Vi ønsker en turistfiskevirksomhet med tillit både hos samfunn, fiskere og turister.

Landstyret 

Samenes Folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS