Samisk språk

Styrke og bevare det samiske språket

Gjennom Grunnloven er staten forpliktet til å sikre at samisk språk bevares og utvikles. SFF vil ha inn samiskopplæring i skole og barnehage- noe vi faktisk har krav på, for samisk språk skal etter loven likestilles med norsk.  Språket sier noe om hvem vi er, og styrker vår tilhørighet til det samiske fellesskapet.

 Ansvar og oppgaver for samisk er i dag spredt på altfor mange departementer og øvrige institusjoner som har noe med det å gjøre, det blir nesten så man kan mistenke at der er en slag pulverisering av ansvaret. Samenes Folkeforbund er opptatt av å styrke og bevare språket for barn og unge som er en stor del av vår kulturarv og identitet.

Språkbad for voksne                                                                                                                    For voksne og også barn blir undervisning  altfor dominert  av formell trening. Dette er en unaturlig måte å læra språk på, mener SFF.                                                                                      SFF mener pråkbadmetoden bør brukes i større grad som bygger på at elevene (voksne( skal læra samisk språk ved å bruka det så aktivt  som mulig. ., spesielt for de voksne som ønsker å lære seg det grunnleggende om språket bør språkbadpedagogikken vurderes.

Premissen for at språkbad skal lykkes er at en får motivasjon gjennom aktiv og praktisk bruk av samisk. Ulempen er at mange ikke har et aktivt miljø med samisk rundt seg.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS