RESOLUSJON – Sjølaksefisket

Samenes folkeforbunds utrettelige kamp for å redde sjølaksefisket som er et sentralt grunnlag i sjøsamisk kultur og næring og en kyst- og fjordkultur og næring, kan ikke måles i kroner og øre, men i livskvalitet og generasjoners kunnskap, arbeidsinnsats og erfaring.  

St.prp nr 32 (2006-2007) var og er ikke forutsetningen å fjerne sjølaksefiske, men avdekke og fjerne trusselfaktorer, sjølaksefisket er ikke nevnt som en trusselfaktor. 
Trusselfaktorer nevnt i prp nr 32 og som skal bekjempes er: Rømming av laks, lakselus, ILA-smitte og Gyrodactylus Salaris, «Fang og slipp» er ikke et bevaringstiltak men en sport og lek med mat og er uetisk. 
Videre unnlater forvaltningsmyndighetene å nevne bifangst av laks i pelagisk fiske i Nord-Atlanteren både av norske og russiske trålere, denne ulovlige fangsten av laks er sannsynligvis mye større enn det beskjedne norske sjølaksefisket. Bifangst av laks i trålfangst må Norge drøfte med Russland under fiskeriforhandlingene.   
Sjølaksefiskerne har i mer enn 40 år kontinuerlig blitt regulert, vi ligger nå under nullpunktet.  Sjølaksefisket er miljø fiske  og ingen trussel mot villaksen, fangst av laks med garn og nøter har vært utøvd i flere hundre år – mest sannsynlig i flere tusen år og slik skal det fortsatt være og vill-laksen er ikke utrydda, derfor må de reelle  trusselfaktorer avdekkes og bekjempes i tråd med St.prp nr. 32.
«Forvaltningsmyndighetene er særskilt  forpliktet å forholde seg til; Kongelig resolusjon av 27.mai 1775, Internasjonale konvensjoner, ILO-konvensjonen 169, og sist men ikke minst Grunnlovens §108 og §112.
På spørsmål om Finland og Russland skal påvirke reguleringer av sjølaksefisket på norsk territorium svarer Klima- og miljødepartementet at i forhandlinger med andre land gjelder ikke norske lover, resolusjoner og konvensjoner, her har KLD gått langt utover sin fullmakt i henhold til norske lover og internasjonale konvensjoner.  Tana-avtalen er et slående bevis på akkurat slik feilslått saksbehandling hevder Astrid A Daniloff leder i Sør-Varanger sjølaksefiskarlag.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS