Samenes Folkeforbund er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes

Samenes Folkeforbund fremmer følgende høringsuttalelse til endringer i sameloven mv.
(konsultasjoner)

Samenes Folkeforbund (SFF) støtter regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten med samiske interesser, og forslaget til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

SFF mener at veilederen vil være svært nyttig for kommunene, og viser
hvordan konsultasjoner er et verktøy som vil virke konfliktdempende og som kan
effektivisere beslutningsprosesser for kommunene.
SFF mener at det er bekymringsverdig at Stortinget sendte tilbake lovforslaget der både Sametinget og KS har vært involvert som hoved interessenter.
Samenes Folkeforbund konstatere at det i proposisjonen og konsultasjonveilederen for kommuner og fylkeskommuner framkommer at i samiske flertallkommuner vil den samiske deltakelsen i beslutningene være ivaretatt gjennom det kommunale selvstyret, og at slike kommuner derfor ikke trenger foreta konsultasjoner i tillegg.
SFF er en hovedorganisasjon med 14 lokallag i mange kommuner i Norge.
Disse lokallagene med sine medlemmer utgjør samiske interesser på lokalt nivå og kan
dermed være gode konsultasjonpartnere i mange samiske saker på lokalt nivå i
kommunene.

Henrik Kolstrøm
Nestleder SFF

Webhotell levert av Nordic Hosting AS