VEIEN TIL NERVEI

Samenes Folkeforbund/SFF støtter helhjertet folket i fiskeribygda Nervei sin utrettelige kamp for å bygge vei, vei er et sentralt grunnlag for oss alle uavhengig av bosted, det er også sannhet for den sjøsamiske bygda i Tanafjorden hvor fiske er hovednæringa.
En godt fremkommelig vei både sommer og vinter vil lette adkomst og tilgang til
kommunesenter, flyplass, lege, etc og gi befolkningen en hverdag som vil føles tryggere. En helårsvei sikrer transport av varer og tjenester til bygda og vil være et stort framskritt for bygda.
Eksisterende vei er bygd med lokalbefolkninga sin innsats, med tilskudd fra Finnmark
fylkeskommune og annen støtte, det er stort behov for utbedring/oppgradering og da er det nødvendig med bevilgninger.
SFF krever at kommune- og fylkespolitikere kjenne sin besøkelsestid og snarest sikrer
bevilgninger til oppgradering og ferdigstillelse av veien.
SFF landsmøte

Landsmøteresolusjon
Tromsø 19.09.21

Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk

Yrja Hammer/Lebesby, Tor Mainer Bergersen og Astrid Anie Daniloff/Sør-Varanger

Listekandidater Østre valgkrets

Vi arbeider for våre rettigheter – vår kultur og språk – framtid for samefolket!

Når vi har fødselsdag blir vi bare mer og mer skrøpelig etter hvert som åran går, tilslutt forsvinner vi og blir borte. Men det er ikke tilfelle med Sami albmotbeaivi/Samefolkets dag som blir sprekere og sprekere etter som åran går og som i 2017 feira 100 årsdag.

Til tross for alle utfordringene gjennom hundreder av år, har samefolket på flere områder vunnet frem og blitt hørt, men det er fortsatt mange oppgaver å løse før målet er nådd. Mye kunne vært gjort annerledes eksempelvis Alta-saken, det positive var at samefolket fikk gjennomslag for noen av sine saker, blant annet ble Sametinget etablert, vi kan undre om vi uten Alta-saken hadde vært der vi er i dag.
Men tida og frykten for det ukjente har forhåpentligvis hjulpet oss videre.
Seinere har vi fått Finnmarkseiendommen, vi eier land og vann sjøl, FeFo sender ut all informasjon både på samisk og norsk.

Språk er viktig – det handler om røtter og tilhørighet, vi snakker nord-samisk og noen få snakker øst-samisk.
Fornorskingspolitikken var nok hovedårsaken til at folk spesielt i sjøsamiske områder slutta å snakke språket, det var ikke tillatt å snakke samisk på skolen.

Vi tenker at vi må tilgi for myndighetene kunne ikke forstå hva dem gjorde i sin streben i å etterleve fornorskingspolitikken.
Samisk er et vanskelig språk, men det går an å lære, og det er viktig at vi begynner tidlig, og at vi snakker det hjemme – bruk de ordene vi kan, det er da flott å kunne flere språk. Sametinget bevilger penger til språkopplæring også for voksne, det er bare å melde seg på kurs, vi må ta språket tilbake.

Språk og kultur hører nøye sammen, vi må etterstrebe verne om og ta tilbake språket og kulturen så langt det er mulig.

Samenes Folkeforbund/SFF vil når vi kommer på Sametinget arbeide særskilt for den sjøsamiske kulturen og det samiske språket.

Yrja Hammer/Lebesby Tor Mainer Bergersen/Astrid Anie Daniloff/Sør-Varanger

Listekandidater Østre valgkrets

Samenes Folkeforbund er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes

Samenes Folkeforbund fremmer følgende høringsuttalelse til endringer i sameloven mv.
(konsultasjoner)

Samenes Folkeforbund (SFF) støtter regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten med samiske interesser, og forslaget til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

Continue reading “Samenes Folkeforbund er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes”

Likeverd for alle

-LIKEVERD FOR ALLE-

Samenes Folkeforbund (SFF) Sámiid Álbmotlihttu (SÁL)

vil arbeide for en sterkere representasjon for kystbefolkningen på Sametinget. Med større fokus på den sjøsamiske kulturen og identiteten som er i ferd med å forsvinne.

Vi vill bidra til at flere får muligheten til å lære samisk språk.

SFF representerer nye ideer og nye tanker i samepolitikken.

Derfor er vårt motto – LIKEVERD FOR ALLE-

En stemme til SFF er en stemme til det samiske mangfold.

Bruk stemmeretten. STEM SFF.

Godt valg!

På vegne av Samenes Folkeforbund (SFF) adm.
Liv Olaug Slettli Henrik Kolstrøm
Ingvi E. Luthersson”

 

Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Maria Hammer listekandidat Gasisi valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken.

Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed ikke bare til tap av språk, men også identitet og kultur. Mine forfedre, helt ned til besteforeldre, hadde samisk som morsmål. Jeg kan ikke mer enn ett og annet samisk ord som har sneket seg videre vår «norske dialekt» og som har blitt til lokalt vokabular. Når det gjelder stedsnavn, så er de alle samiske. Dette innebærer at jeg kunne vært tospråklig. Dersom man ser på fornorskningen som en politikk som frarøvet kystfolket i nord kultur og identitet, så blir det galt at man skal bruke samisk språk for å bestemme politiske rettigheter.

Befolkningen langs kysten i nord kan fort bli en utrydningstruet art dersom det ikke i større grad legges til rette får kystsamisk bo- og levemønster. Da må rettigheter og fordelinger være rettferdige i forhold til historikk og etnisitet. Derfor er det behov for sterkere representasjon for kystbefolkningen. Som et ledd i å ta tilbake en kultur og identitet som er i ferd med å forsvinne, ønsker vi mer fokus på tilbud om samisk undervisning i områder hvor alle snakket samisk for 100 år siden.

Continue reading “Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?”

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

Monica Kristin Klefstad Angell 2.kandidat i SFF Vesthavet krets

På Sametinget vil SFF jobbe for samisk språk, kultur og doudji ved å legge tilrette for at midler blir fordelt med tanke på LIKEVERD.

SFF vil være med på å støtte samiske nyetableringer og bidra til at det sentralt blir satt fokus på samiske rettigheter.

En stemme til SFF er en stemme for  LIKEVERD FOR ALLE.

Godt valg. “

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Jill T Fagerli 4. kandidat på SFF liste i Gaisi valgkrets

Vårt motto er LIKEVERD FOR ALLE

Vi vil ha språkopplæring til fordel for nynorsk.

Vi må få til en ordning slik at det blir mer attraktivt for sykepleiere og helsepersonell å beherske det samiske språket.

Sametinget må være en pådriver for en god samferdselspolitikk, spesielt i utkantene.

En viktig samisk kultur er på tur å forsvinne, derfor må sjølaksefiskerne få tilbake fisketidene slik de var før 2007.

Vi vil jobbe for at all fiskeoppdrett må inn i lukkete anlegg.

Vi vil arbeide for å styrke legitimiteten til Sametinget.

Det er på tide med nye krefter inn på tinget. Vil vi ha endringer må Samenes Folkeforbund inn på Sametinget.

Vi har ideene

Likeverd for alle!

Godt valg

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Therese M. Kolstrøm 5.kandidat på SFF lista i Gaisi Valgkrets

Det er på tide med forandring i rekkene på Sametinget.

Likeverd for alle samer, også de som ikke snakker samisk må gjelde. Jeg vil også arbeide for at all oppdrett skal inn i lukkede anlegg og at fisken skal tilhøre folket som bor i og langs kysten, og som har bodd og fisket der i århundrer.

Jeg vil jobbe for å bevare det samiske språket, alle som  ønsker det må kunne velge mellom nynorsk eller samisk på ungdomskolen/videregående/universitet.”

Webhotell levert av Nordic Hosting AS