Stopp fri kjøring av vannskutere i våre vassdrag og ferskvann.

Samenes Folkeforbund er helt imot bruk av vannskutere på vassdrag og i ferskvann.

Vi mener at det også må innføres strenge krav til desinfisering ved bruk av vannskutere, på grunn av faren for overføring av smitte av sykdommer som Gyrodactylus Salaris.

Økt grad av motorisert ferdsel gjør at folk kan bevege seg raskere fra vann til vann, noe som kan øke sannsynligheten for at G. salaris overføres til nye elver via infisert utstyr.

Etter opphevelsen av vannskuterforskriften fra 18. Mai 2017, kan kommunene fortsatt ved behov fastsette lokale forskrifter om bruk. Det finnes flere alternative lovhjemler for forbud.

lov 17. april 2009 nr. 19 og forskrift 15. desember 2009 nr. 1546  gir hjemmel for å vedta lov om lokale fartsbegrensninger.

lov 10. juni 1977 nr. 82  om motorferdsel i utmark og vassdrag, gir hjemmel for å fastsette forskrifter om bruken i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.

Kommunene er også ved vedtak 28. september 2015 nr. 1100 delegert myndighet etter småbåtloven § 40 fjerde ledd annet punktum til å fastsette forskrifter.

Samenes Folkeforbund mener at bruken av vannskutere representerer en uønsket støykilde og forstyrrer dyrelivet og privatlivets fred. Økt motorisert ferdsel gir også økt forurensing.

Dessuten representerer bruken en økt trussel av spredning av sykdommer.

Derfor mener vi at bruken av vannskutere i vassdrag, ferskvann og innsjøer må stoppes.

Pressemelding Samenes Folkeforbund

Landstyret

Webhotell levert av Nordic Hosting AS