Stopp snikinnføring av oppdrett ved forskning i Ullsfjorden

Stopp snikinnføring av oppdrett ved forskning i Ullsfjorden, Fiskernes rettigheter i Ullsfjorden må opprettholdes.

Styret i Samenes Folkeforbund har enstemmig fattet vedtak der vi går imot oppstart av Lakseoppdrett i Ullsfjorden.

Ullsfjorden er en av våre siste uberørte fjorder i Nord –Norge, med et sårbart økosystem som både fiskeindustrien i Karlsøy + deler av fjorden som ligger under Tromsø, og fiske og rekeindustrien i Lyngen er helt avhengig av. I denne fjorden finnes en av de største bestandene av kystreker, store gyteplasser for kysttorsk og vassdrag med gytende laks, ørret og sjørøye. Oppdrettsanlegget som er planlagt etablert ytterst i Ullsfjorden vil komme i direkte tilknytning til et av fylkets største rekefelt. Forskere har gått ut og advart mot slike plasseringer fordi bruk av avlusningsmidler er i ferd med å utslette rekebestandene langs kysten.

Befolkningen i den 75 km lange Ullsfjorden, har i ualminnelige tider hentet store deler av sitt matforråd og innkomme i en rein og uberørt fjord. Her finnes store bestander av blant annet kysttorsk, reker, sei, hyse, kveite, laks, sjøørret, røye, uer og en egen sildestamme.

Vi støtter underskriftsaksjonen til fiskerne og befolkningen i Ullsfjorden som etter folkeretten, urfolksretten og alders tids bruk har opparbeidet seg rettighetene til forvaltning av ressursene.