Fangstrapportering av laksefisk i fiskesesongen.

Bakgrunn                                                                                                                  Miljødirektoratets ref;  2014/7006                                                                                                    Sitat; «Oppgave over fangst i sjøen i ordinær fiskesesong og over fangst i sjøen i utvidet fiskesesong skal sendes Statistisk sentralbyrå innen to uker etter fiskesesongenes avslutning.
Miljødirektoratet (MD) kan i tillegg fastsette krav om rapportering i fiskesesongen. Dersom det ikke rapporteres i henhold til slike bestemmelser, kan Miljødirektoratet stoppe fisket på aktuell lokalitet med øyeblikkelig virkning» sitat slutt.                         Samenes Folkeforbund stiller spørsmålet; hvorfor fangstrapportering i fiskesesongen og hva er hensikten? Er dette lovlig og betyr det nye innskrenkninger?                                              Videre leser vi at Miljødirektoratet kan stoppe fisket med øyeblikkelig virkning på aktuell lokalitet. 

  • Hva har vært problemet med rapporteringene slik de hittil har vært utført?
  • Hvis sjølaksefiskerne har dårlige fangster – betyr det innskrenking av fiskedager?
  • Hvis sjølaksefiskerne har gode fangster – betyr det innskrenking av fiskedager?
  • Hvis været er så dårlig at fiskerne ikke får åpna nøtene eller satt ut garna ei uke eller to resulterer det da i null fangst disse ukene – hvordan tolker MD null fangst og hvilke konsekvenser får dette med hensyn til fiskedager?
    Det foreligger ikke opplysninger om hvordan eventuelle rapporteringer skal foregå, om det skal være elektronisk form eller i papirformat, Det tas ikke hensyn til problemet for dem som driver fiske at det ikke er nettdekning området der de bor i fiskesesongen.

Til opplysning:
Fangstdagboka er «undergitt taushetsplikt» og sendes direkte til SSB/Primærnærings-avdelinga og returneres direkte til sjølaksefiskerne fra SSB.

Det offentlige skal ikke ha oversikt over fangster på den enkelte fiskeplass, det offentlige skal kun ha kommunal oversikt slik som i dag.
Sjølaksefiskerne sender samla fangstrapport til SSB/Primærnæringsavdelinga for alle fiskeplasser uavhengig av om en fisker fangster på en eller flere fiskeplasser.
Sjølaksefiskerne kan ikke se at rapportering gagner den enkelte sjølaksefisker, tvert imot er det et  nytt grep for å innføre nye innskrenkninger.
I realiteten er forslaget om rapportering i fiskesesongen et samtykke fra den enkelte sjølaksefisker som MD nå prøver å få gjennomslag for.
Fra før er sjølaksefisket delt inn i såkalte «regioner» med forskjellige fisketider både innad i fylker, i kommuner og til og med forskjellige fisketider i samme fjord, dette er et tiltak som ble innført for å skape splid sjølaksefiskerne i mellom.                             

Årlig begrenser været antall fiskedager i tillegg kommer begrensninger fiskerne er pålagt av MD –  fisketida utvides ikke i sjølaksefisket grunnet værforhold slik som i elv hvis vannstanden er stor og fiskedager er redusert.

Tilbakefør fisketida slik den var  t o m  2007, da kan sjølaksefiskerne sjøl  flytte fiskedager etter rådende værforhold og andre forhold som påvirker fiskedager.

Samenes Folkeforbund avviser rapportering i fiskesesongen fordi konsekvensene av rapporteringen ikke er synliggjort, og antall fiskedager er allerede sterkt innskrenket.
Vi anser at Miljødirektoratets mål med rapportering i fiskesesongen er et tiltak for å innføre ytterligere innskrenkninger i sjølaksefisket!