Feiring 6.februar i år ved Lebesby sjøsameforening SFF.

Ordfører i Lebesby kommune holdt tale.

Det ble oppvisning med barn og voksne i samiske klesplagg, luhkkaer
og kofter, luer og skaller
9.klasse sto for lek med mindre barn og diplomutdeling
Det var ikke like mange besøkende som i fjord, pga dårlig vær, OL
arrangement på TV og Covid restriksjoner
Alle lodd solgt og premier ble trekt kl 13.00
Arrangement avsluttet kl 14; 9. klasse rydder og vasker

Austhavet SFF

Austhavet SFF feiret nyttår sammen 31 desember 2021. Vi laget bål, stekte hamburgere og pølser. Kokte kaffe på bålet, laget gløgg å hadde både kaker og kjeks til store og små. En veldig koselig ettermiddag!

Landsmøteresolusjon.

Samenes Folkeforbund oppfordrer Sametinget, i samarbeid med kommuner og
Statsforvalteren, til å utvide sin nettbaserte tilskuddsportal der søkebaserte
tilskuddsordninger ligger inne i system.
Tilgangen til alle offentlige søkebaserte tilskuddsordninger må forenkles for
befolkningen.
Det er stort behov for en tilskuddportal, der innbyggere kan gå inn og finne frem til
ordninger, kriterier og søknadsskjema for tilskudd på en enkel måte.
Tilskuddsportalen, som i dag er under utarbeiding og kun inneholder tilskudd under
Sametinget, kan med fordel utvides til også å gjelde tilskuddsordninger fra
kommuner og Statsforvalteren.

Samenes Folkeforbund landsmøte 18.09.21

Samferdsel og turisme

SFF vil arbeide for at reiseliv og satsing på turisme videreutvikles.
Turismen i de samiske områder må være av en slik art at det gjenspeiler det unike
for hvert område i Sapmi.

For å lykkes med med turistsatsingen må det opprettholdes akseptable rutetilbud
sjøveien til veiløse sjøsamiske samfunn lang kysten. Båt og ferge tilbudet til
veiløse samfunn er infrastruktur som må opprettholdes. Det skal være attraktivt å bo
og arbeide også på mindre steder. SFF mener at høye reisekostnader i Nord-Norge
framstår som en hemsko for naturlig aktivitet og utvikling innen landsdelen og er
distriktsfiendtlig.

SFF krever et kraftig løft og opptrapping av bevilgningene til fylkesveiene som er en
viktig korridor for sikker transport av fisk og andre varer fra den nordligste
landsdelen.
Det må være i fellesskapets interesse at vi ivaretar og opprettholder aktiv bosetting
og næringsliv i distriktene

SFF vil styrke samiske nærområder

SFF vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser.

Det er viktig å ha et rikt og inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap ha tilgang og bruksrettigheter til disse områdene.

SFF ønsker å bidra til å forhindre utbygging av vindmøller i sårbar natur i Norge, spesielt der tradisjonelle næringer har sitt virke. Ved utnyttelse av naturressurser som for eksempel minikraftverk, vindkraftverk, oppdrett, gruvedrift o.l skal det komme lokalsamfunn til gode ved at en del av overskuddet tilbakeføres lokalsamfunnet. Eksisterende vannkraftverk må oppgraderes med ny teknologi.

Stans i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye.

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Klima- og Miljødepartementet har sluttet seg til forslaget fra Miljødirektoratet om å stanse fisket i sjø etter laks, sjøørret og sjørøye.

De nye bestemmelsene gjelder i kystområdene sør for Finnmark, først som en prøveordning for fiskesesongen 2021.

Samenes Folkeforbund har reagerer sterkt på dette. Et slikt forbud griper direkte inn i hverdagen til de som bor langs kysten.

I utgangspunktet burde det gjøre tiltak for å bevare bestanden, men man burde kanskje ha gjort begrensninger «all over». Også fisket i elver burde ha vært stoppet, alle fiskere burde tatt sin del av dugnaden.mener SFF.

Vi er vant til dugnad i Norge nå. Alle burde tatt sin del. Da kunne vi ha akseptert det. Men dette går direkte på den sjøsamiske kulturen og levemåten.

Vi mener det over år har vært slik at sjøsamenes rettigheter innskrenkes.

Det gir et inntrykk av at det er en politikk som har fått lov til å utvikle seg, i feil retning. I mai i fjor kom departementet med plutselige bestemmelser om at det var forbudt med kilenotsgarn øst for Lyngen. Det er snakk om tradisjoner som har vart i flere hundre år. Og dette uten at noen får komme med motforestillinger.

– Hvis det skal skrenkes inn ytterligere er det med på å frarøve sjøsamene sine rettigheter til fiske i sjø.

Konsekvensen av dette vil jo bli at om noen år er næringen borte.

En slik utvikling kan vi ikke akseptere. Samenes Folkeforbund vil arbeide for å at det kan bo folk langs kysten for all femtid ved å verne om viktige kyst og fjordkulturen.

Vil styrke fokuset på kysten

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Samenes Folkeforbund går til valg med klare løfter om styrket fokus på kysten. Men vi må ikke glemme de samiske kjerneområder på Finnmarksvidda. Reindrift er den største samiske kulturbæreren.

Vi opplever at Sametinget er en tungrodd organisasjon. Viljen til å gjennomføre politiske vedtak er gjennomgående et problem. SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, og dermed styrke organets posisjon hos befolkningen. Vi vil foreslå noen omprioriteringer i et budsjett på 420 millioner kroner.

SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, derfor må organets legitimitet hos befolkningen styrkes. Vi vil foreslå noen omprioriteringer i et budsjett på 420 millioner kroner. Vi vil føre mer penger ut til samiske samfunn på bekostning av administrasjonen på Sametinget. Antall ansatte reduseres ved naturlig avgang og vakante stillinger. Vårt fokus er også på språk, kultur og samisk samfunnsliv. Vi vil også verne om reindriften ved at areal til reindriften ikke blir innskrenket ytterlig. Vi er også motstandere av storindustri, vindmølleparker og kraftlinjer.

SFF vil nekte bruk av aktive redskaper innenfor firemilsgrensen. Reketrålere kan imidlertid operere som i dag.

Stein Are Olsen 1.kandidat for SFF Gaisi Valgkrets

Webhotell levert av Nordic Hosting AS