Hvorfor vil Samenes Folkeforbund inn på Sametinget?

Maria Hammer listekandidat Gasisi valgkrets

Hvorfor vil SFF inn på Sametinget?

Vi vil inn på Sametinget for å bidra med representasjon til en gruppe som så langt har vært lite eller marginalt representert innfor samepolitikken: kystbefolkningen, de som kanskje fikk opplevde de sterkeste konsekvensen i forhold til fornorskingspolitikken.

Samisk ble et symbol på lavere sosial rang, og fornorskningen bidro dermed ikke bare til tap av språk, men også identitet og kultur. Mine forfedre, helt ned til besteforeldre, hadde samisk som morsmål. Jeg kan ikke mer enn ett og annet samisk ord som har sneket seg videre vår «norske dialekt» og som har blitt til lokalt vokabular. Når det gjelder stedsnavn, så er de alle samiske. Dette innebærer at jeg kunne vært tospråklig. Dersom man ser på fornorskningen som en politikk som frarøvet kystfolket i nord kultur og identitet, så blir det galt at man skal bruke samisk språk for å bestemme politiske rettigheter.

Befolkningen langs kysten i nord kan fort bli en utrydningstruet art dersom det ikke i større grad legges til rette får kystsamisk bo- og levemønster. Da må rettigheter og fordelinger være rettferdige i forhold til historikk og etnisitet. Derfor er det behov for sterkere representasjon for kystbefolkningen. Som et ledd i å ta tilbake en kultur og identitet som er i ferd med å forsvinne, ønsker vi mer fokus på tilbud om samisk undervisning i områder hvor alle snakket samisk for 100 år siden.

Og hva skiller oss fra de andre listene som stiller til Sametingsvalget?

Det som skiller oss fra de andre listene på sametinget er kanskje spennvidden. Mens andre partier som for eksempel NSR tydelig representerer de som allerede har en definert samisk identitet, enten de er fjell- eller kystsamer, så ønsker vi å representere også de som ikke er like tydelig i den samiske symbolbruken. Det er mange av oss som ikke helt tør å ta skrittet ut og bruke samiske drakter osv. Heller ikke mine forfedre kledte seg i kofter. Samtidig brukte de klær og symboler som hørte til den kystsamiske kulturen. Så var det en del symbolske fellestrekk  som for eksempel skaller og kommager, kommagbann og sennegras. Dette er gjenstander som var ganske naturlige i min barndom. Fortellerkunst,  mytologi og mystisismen er også svært preget av samisk kultur. Dette er ting som ikke er så lett å symbolisere. Jeg bærer ett samisk smykke, det er alt. Det bærer jeg nesten alltid, men det utgjøt et stort steg for meg å skulle bære kofte. Likevel ønsker jeg representasjon på sametinget, og det tror jeg er det viktigste skillet mellom oss og en del av de andre partiene.

Likeverd for alle

Webhotell levert av Nordic Hosting AS