Liv Olaug Slettli leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

“Min fanesak er: Eg vil at det skal arbeides mer målrettet for at alle barn, unge og voksne kan få muligheten til å lære samisk.   LIKEVERD FOR ALLE !

Sametinget må i enda større grad hjelpe til med å legge til rette for og være organet som følger opp at de som ønsker det får tilbud om tilrettelagt undervisning.

Eg er trygg på at vi i SFF  har noe å bidra med på Sametinget. Eg føler at fornorskningspolitikken blir snakket mye om men ikke tatt godt nok på alvor. Språket er en viktig bestanddel av oss samer. Det kan med sikkerhet sies at samer uten språk fremdeles utelukkes fra flere arenaer i Sapmi. Vi må inn på Sametinget for å fortsatt være en god premissleverandør for en levende kystkultur og bevaring av bygdesamfunn.  
Det som skiller oss fra de fleste listene i Sametingsvalget  er LIKEVERD FOR ALLE. Vi vil bidra til større legitimitet for alle samer og fastboende i Nord Norge. Les vårt hovedvalgprogram på  www.samene.no

Vil du ha forandringer- STEM SAMENES FOLKEFORBUND.

Godt valg.!

Liv Olaug Slettli  (leder SFF og 1.kandidat i SFF Vesthavet krets

 

 

Reidulf Sverre Pedersen 3.kandidat SFF Vesthavet krets

Reidulf Sverre Pedersen 3.kandidat SFF Vesthavet krets

Vi skiller ikke mellom samer. Er vi lik skal vi  ha samme rettigheter og plikter. Det er skal ikke være mulig å sette en grense mellom samer og nordmenn. Grensen som finnes er konstruert. Derfor er vårt valgspråk :

LIKEVERD FOR ALLE.

Vi vil bli hørt!”

Henrik Kolstrøm nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Henrik Kolstrøm Nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets

Vi skiller ikke mellom samer. Alle er like mye verd.

SFF har en god miljøprofil; vi ønsker lukkede oppdrettsanlegg. Vi sier nei til sjødeponi og ønsker begrenset bruk av motorisert ferdsel i utmark slik at man viser hensyn til næringer, dyre og planteliv. Interesser til all annen ferdsel i naturen, og privatlivets fred må ivaretas.

Fortsett å lese «Henrik Kolstrøm nestleder SFF og 2.kandidat SFF Gaisi Valgkrets»

Ole Johan Reinås landstyremedlem

Ole Johan Reinås landstyremedlem SFF

SFF er garantisten for rettferdighet for de fastboende i samiske områder.

SFF har stått opp for de sjøsamiske rettigheter fra første dag.

SFF setter LIKEVERD øverst.

SFF vil gi et mer åpent Sameting.”

Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Astrid Daniloff 3.kandidat i SFF Østre Valgkrets

Tiden er moden for endringer i Sàmediggi/Sametinget – SAL/SFF inn på tinget betyr endring.

SAL/SFF vil arbeide for;

Sjøsamisk kultur og næring og kyst- og fjordkultur og næring, og i særdeles grad sjøsamiske rettigheter.

Sjølaksefisket med krav om at fisketidene tilbakeføres slik de var til og med 2007.

NOU 5-2008 om “Retten til fiske i havet utafor Finnmark” skal iverksettes.

SAL/SFF sin ledestjerne er – likeverd for alle –

Vi skal holde hva vi lover.”

Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

Stein Are Olsen Presidentkandidat og 1.kandidat i SFF Gaisi Valgkrets

1. Samenes folkeforbund vil inn på Sametinget for å bevare og utvikle det samiske samfunn , deriblant Sametingets legitimitet.

2. De fleste av partiene har hatt sin sjanse , SFF skal arbeide for å få mer av midlene i fra administrasjonen på Sametinget og ut i det samiske samfunn. Nynorsken skal bort til fordel for samisk språk i grunnskolen , der hvor det behøves.!!”

Fornorskning i praksis

Fornorsknings politikkens tid er ikke over. Viser til industrisatsingen med bygging av stamnetts-service havn i Sør-Varanger, kalt Høybukt vest. 

Med et pennestrøk er alle samiske stedsnavn mellom Høybukt og Tusenvik fjernet. Og de er det mange av, navn som hver for seg forteller hendelser/historie. Navnet Høybukta vest er vel valgt for å legalisere valg av navn på prosjektet. Men man kunne like godt ha valgt navn som Tusenvik Øst.

Fortsett å lese «Fornorskning i praksis»