Korona viruset

Samenes Folkeforbund (SFF) oppfordrer til redusert og ingen fysisk aktivitet/kontakt i vår organisasjon og takker for at lokallag har avlyst/utsatt sine årsmøter.

I dag 16.mars 2020 kom siste rådet fra sentrale myndigheter v. helsedirektøren Folkehelseinstituttet har oppdatert råd til personer med symptomer på akutt luftveisinfeksjon:

Nå bør de holde seg hjemme. Det gjelder også lette symptomer på forkjølelse eller vondt i halsen, men de fleste trenger ikke å testes for koronaviruset. Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell. Personer som har nærkontakt med personer som viser symptomer, kan fremdeles gå på jobb og trenger ikke gå i karantene. Det gjelder også helsepersonell. Det anbefales likevel fra Folkehelseinstituttet at de må være ekstra oppmerksomme, spesielt om de selv skulle vise symptomer.»

All verdens god tanker til alle i SFF. Vi ber om at alle holder seg friske. Vi ber om at alle er trygge. TA VARE PÅ DEG OG DINE! Hold kontakt med hverandre. HJELP hverandre hvis det er mulig. Ta en telefon. Skriv en mail. VÆR OPPMERKSOMME!

Samenes Folkeforbund er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes

Samenes Folkeforbund fremmer følgende høringsuttalelse til endringer i sameloven mv.
(konsultasjoner)

Samenes Folkeforbund (SFF) støtter regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten med samiske interesser, og forslaget til veileder om konsultasjoner for kommuner og fylkeskommuner.

Fortsett å lese «Samenes Folkeforbund er positiv til at konsultasjoner med samiske interesser lovfestes»

Sjølaksefiske – en sjøsamisk kultur og næring

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag  refererer til Sannhets- og forsoningskommisjonens møte på Grenselandmuseet i Kirkenes i september 2019 hvor sjølaksefiskarlaget på det møtet, fremmet  muntlig innspill til kommisjonen. Sjølaksefiskarlaget ble av kommisjonens leder Dagfinn Høybråten anmodet om å sende inn skriftlige innspill. På denne bakgrunn fremmer vi vår sak gjennom Samenes Folkeforbund (SFF) som sjølaksefiskarlaget er tilsluttet.

Ved deltagelse i samarbeidsmøter erfarer vi at kunnskapsgrunnlaget om sjølaksefisket er meget lavt, få utenom sjølaksefiskerne vet hvordan et garn eller ei not fungerer (se illustrasjon ovenfor). 
Sjølaksefiskerne får jevnlig skada laks i nota med blodsprengte gjeller og laks som flyter i sjøen, dette er «fang og slipp» laks fra elv som mest sannsynlig ikke vil overleve.  


Forutsetningene og retningslinjene myndighetene skal følge er nedfelt i: »St.prp nr 32 (2006-2007) om vern av villaksen». 
Sjølaskefiskerne har de siste 12 årene kontinuerlig blitt regulert, 80% av fiskerne og 80% av fisketidene er regulert bort, sjølaksefisket og fiskerne reguleres vekk. 
Slik vi forstår St.prp nr 32 er ikke det forutsetningen for fjerne sjølaksefisket. Sjølaksefisket er ingen trussel mot villaksen, fisket har vært utøvd i flere hundre år – mest sannsynlig i flere tusen år. Villaksen er ikke utryddet, derfor må fokus på andre trusselfaktorer avdekkes og bekjempes. 

Stopp samehets

Samenes Folkeforbund (SFF) ser med sjokk og vantro på de hatefulle ytringer og trusler som fremsettes, spesielt på sosiale medier, mot oss samer.
Vi tar dette meget alvorlig og vil arbeide for å finne løsninger som kan styrke samhold mellom samer på tvers av landegrenser.
Likeledes vil vi rette fokus på at dette er totalt uakseptabelt.
SFF vil bidra til at så mange som mulig tar et standpunkt MOT SAMEHETS, TRUSLER og maktbruk og ber om at alle, spesielt sentrale myndigheter og samiske organisasjoner  engasjerer seg i kampen for å få satt en stopper for dette.
Trusler, bruk av vold og hatefulle ytringer må anmeldes fortløpende for å vise at dette på ingen måte er akseptabelt!
SFF anbefaler alle å støtte gruppen «Backa Sàpmi»  på Facebook.

På vegne av SFF
Liv O. Slettli (leder)

SFF Vervekampanje 2 – 26.desember 2019

Premier:

Visa gavekort kr 1500,- til de som verver 10 medlemmer eller flere.

Visa gavekort kr 500,- til de som verver 5 medlemmer eller flere. 

10 visa gavekort kr 200,- trekkes blant de som verver 1-5 medlemmer.

5 hemmelige gaver trekkes blant de nye medlemmene.
Du som verver må sende inn det nye medlemmets navn, f.dato, adresse og lokallag på mail  til samene@samene.no
Lykke til med vervingen.  Stå på!

SFF æresmedlemskap

John Elvevoll fra Lakselvbukt sameforening SFF ble, pr tlf tildelt Samenes Folkeforbunds Æresmedlemskap for sin innsats i forbindelse med sitt engasjement i SFF.

Dette til full akklamasjon fra Landsmøtesalen i Alta med delegater, tillitsvalgte og gjester.

Sjølaksefisket

SFF bringer saken inn for Sannhets og forskningskommisjonen

Landsmøtet i Alta 2019 vedtok å ta saken om innskrenking av sjølaksefisket, til Sannhets og forskningskommisjonen. Det må tas hensyn til lokalbefolkningens tradisjon og hevdbundne rett til sjølaksefiske. Samenes Folkeforbund oppfatter reguleringene som et angrep både på den sjøsamiske befolkningen og kyst- og fjordfolket i Finnmark.

SFF krever at fisketidene i Finnmark må bli de samme som i 2007 – det vil si fiske med kilenot fra 15. mai til 4. august og krokgarn fra 1. juni til 15. juli, og fire fiskedager i uka.