Pukkellaks

Store mengder pukkellaks har invadert kysten og fjordene i hele Nord-Norge og er nå begynt å gå opp i elver!

Sør-Varanger sjølaksefiskarlag får stadig henvendelser fra fiskere inklusive sjølaksefiskere angående pukkellaks som er kommet inn til kysten og i fjordene, en art som har vært i elver og fjorder i Varangerområdet siden midten av 1960 årene og som sjølaksefiskerne i flere tiår har fangsta storemengder av. Les mer i vedlagte fil.

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt

Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt ved Sametingsvalget 2021, slik vi har påpekt i vår klage til Sametinget etter forrige sametingsvalg.

Norsk navn øverst på lista.

SFF opplevde at, Samenes Folkeforbund, var oversatt til lulesamisk på valglistene i tre kretser, og det lulesamiske navnet stod øverst.  I tillegg var listene satt i lommer i valgavlukke slik at bare det lulesamiske navnet vistes. 

Vi krever at valgloven følges og at det Norske navnet Samenes Folkeforbund står øverst på våre lister i alle kretsene og i henhold til § 36 (8),i valgloven

Fortsett å lese «Samenes Folkeforbund krever at valgloven blir fulgt»

Nye regler for fiske i vassdrag og elvemunninger

Statsforvalteren i Nordland har nå revidert fylkesforskriften om

fiske etter innlandsfisk i vassdrag med anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) fiske utenfor elvemunninger og kraftverksutløp, samt om nedsenking av garn ved fiske i sjøen.

Den nye forskriften trer i kraft fra i dag, 1. juni.

Her er en lenke til forskriften og et eget brev om forskriften med oppsummering av høringsuttalelser;

https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/nye-regler-for-fiske-i-vassdrag-og-elvemunninger/

Bli medlem.

Har du et brennende hjerte for samisk identitet og kultur?

Kunne du tenke deg å bli med på laget i en veldreven organisasjon? Jobbe med samiske rettigheter, og likeverd for alle samiske næringer?

Samisk håndverk er en gammel tradisjon, en tradisjon og et virke som er viktig å bevare.

Fortsett å lese «Bli medlem.»

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskerne.

Samenes Folkeforbund tar sterk avstand fra den praksisen som føres i dag, hvor det tillates  at den havgående flåten med båter over 28 meter får fiske innenfor 4 nautiske mil .Samenes Folkeforbund krever at alle havfiskefartøy over 28 meter lengde må henvises til fiske utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjen. Det vil bidra til at kystfiskernes  fangstområder vernes for overfiske, samtidig som grunnlaget til den minste flåten styrkes,og den  kystbaserte virksomheten i de samiske kystsamfunnene langs kysten ivaretas på en forsvarlig måte .

Kysttorsken må forbeholdes de mindre fartøyene i kystflåten.

Samenes Folkeforbund støtter kystfiskernes kamp om å beskytte sine tradisjonelle  fiskefelter. Disse fangstområder er viktig for kystsamfunnenes verdiskaping og overlevelse.  Fiskerne fortjener derfor støtte i sin kamp om kystsonen. 

Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Like før jul i 2019 konkluderte Finnmarkskommisjonen, i saken om eiendoms og bruksrette til grunnen i Karasjok, med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En av de viktigste grunnene for denne konklusjonen, ligger i dokumenter for rettstilstanden som var gjeldende frem til 1751, mens Karasjokfolket var underlagt det svenske rettsregimet, der innbyggernes bruks og eiendomsrett var anerkjent.

Fortsett å lese «Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok»