Samisk veiviser på Stortinget

 

SFF ved Liss Hege Jensen og Eskil Pedersen foreslår å opprette en politisk nøytral veiviser/ombudsmann, uavhengig av departementstilhørighet, på Stortinget.

Eskil Pedersen og Liss Hege Jensen

Hensikten er å fungere som en brobygger mellom Stortinget og Sametinget samt de samiske interesseorganisasjonene. Dette for å sikre alle parter gjensidig innsikt og forståelse i utarbeidelse av saker som berører samiske
interesseområder. En slik veiviser /ombudsmann vil være en premissleverandør for det samisk ordskifte i framtiden.

Gjennom tidlig innsyn og gjensidig informasjonsflyt kvalitetssikres
høringsuttalelser fra Stortinget til Sametinget og andre samiske
interesseorganisasjoner samtidig som det gir mulighet for beslutningstakere
hurtig å innhente informasjon om samiske interesser rundt fiskeri, miljø og
andre viktige områder.
I tillegg sikrer man alle samiske organisasjoner samme tilgang til informasjon
som andre organisasjoner med felles partitilhørighet på Stortinget i dag har.
Dagens problem der man opplever at saker som fremlegges for Sametinget i
praksis er avgjort før det kommer til høring, vil opphøre. Samtidig gir det rom
for at sakene blitt debattert i forum der alle berørte parter kan delta.
SFF ønsker med dette forslaget å sikre et direkte talerør inn mot Stortinget som både er uavhengig av de partipolitiske sammensetningene på Stortinget og sametinget, samt departement.

Webhotell levert av Nordic Hosting AS