Høringssvar til FEFOs høring av Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Like før jul i 2019 konkluderte Finnmarkskommisjonen, i saken om eiendoms og bruksrette til grunnen i Karasjok, med at folket i Karasjok er de rettmessige eierne. En av de viktigste grunnene for denne konklusjonen, ligger i dokumenter for rettstilstanden som var gjeldende frem til 1751, mens Karasjokfolket var underlagt det svenske rettsregimet, der innbyggernes bruks og eiendomsrett var anerkjent.

Samerettsutvalget har i sin tid konkludert med at bruks og eiendomsretten til grunnen i Finnmark i store trekk skal tilfalle innbyggerne, og at samene måtte anses og gis rettigheter som en urbefolkning og en etnisk minoritet, ikke kun som norske borgere.

NOU 1984, samerettsutvalgets utredning, kom frem til at hele eller deler av indre Finnmark på en måte er å anse som samisk eiendoms og besittelsesrett.

Samenes Folkeforbund mener at Finnmarkskommisjonens konklusjoner er helt i tråd med den politikken vår organisasjon står for og ber derfor FEFO om å akseptere kommisjonens godt underbygde konklusjon.

Vi ser for oss at dette aksept videre kan føre til at FEFO går i samhandling med Karasjok kommune og legger til rette for drøftinger om hvordan den videre fremtidige forvaltningen kan organiseres.

Landstyret

Samenes Folkeforbund

Webhotell levert av Nordic Hosting AS