VEIEN TIL NERVEI

Samenes Folkeforbund/SFF støtter helhjertet folket i fiskeribygda Nervei sin utrettelige kamp for å bygge vei, vei er et sentralt grunnlag for oss alle uavhengig av bosted, det er også sannhet for den sjøsamiske bygda i Tanafjorden hvor fiske er hovednæringa.En godt fremkommelig vei både sommer og vinter vil lette adkomst og tilgang tilkommunesenter, flyplass, lege, …
Fortsett å lese VEIEN TIL NERVEI

Landsmøteresolusjon.

Samenes Folkeforbund oppfordrer Sametinget, i samarbeid med kommuner ogStatsforvalteren, til å utvide sin nettbaserte tilskuddsportal der søkebasertetilskuddsordninger ligger inne i system.Tilgangen til alle offentlige søkebaserte tilskuddsordninger må forenkles forbefolkningen.Det er stort behov for en tilskuddportal, der innbyggere kan gå inn og finne frem tilordninger, kriterier og søknadsskjema for tilskudd på en enkel måte.Tilskuddsportalen, som i …
Fortsett å lese Landsmøteresolusjon.

Samferdsel og turisme

SFF vil arbeide for at reiseliv og satsing på turisme videreutvikles.Turismen i de samiske områder må være av en slik art at det gjenspeiler det unikefor hvert område i Sapmi. For å lykkes med med turistsatsingen må det opprettholdes akseptable rutetilbudsjøveien til veiløse sjøsamiske samfunn lang kysten. Båt og ferge tilbudet tilveiløse samfunn er infrastruktur …
Fortsett å lese Samferdsel og turisme

SFF vil styrke samiske nærområder

SFF vil arbeide for at våre nærområder blir forvaltet slik at vi i fellesskap kan bruke og utnytte områdene til det beste for alle lokale interesser. Det er viktig å ha et rikt og inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap ha tilgang og …
Fortsett å lese SFF vil styrke samiske nærområder

Stans i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye.

Klima- og Miljødepartementet har sluttet seg til forslaget fra Miljødirektoratet om å stanse fisket i sjø etter laks, sjøørret og sjørøye. De nye bestemmelsene gjelder i kystområdene sør for Finnmark, først som en prøveordning for fiskesesongen 2021. Samenes Folkeforbund har reagerer sterkt på dette. Et slikt forbud griper direkte inn i hverdagen til de som …
Fortsett å lese Stans i fisket etter laks, sjøørret og sjørøye.

Vil styrke fokuset på kysten

Samenes Folkeforbund går til valg med klare løfter om styrket fokus på kysten. Men vi må ikke glemme de samiske kjerneområder på Finnmarksvidda. Reindrift er den største samiske kulturbæreren. Vi opplever at Sametinget er en tungrodd organisasjon. Viljen til å gjennomføre politiske vedtak er gjennomgående et problem. SFF ønsker å bevare og utvikle Sametinget, og …
Fortsett å lese Vil styrke fokuset på kysten