Nussir og gruvedrift i Repparfjorden

Samenes Folkeforbund ser med forferdelse på at departementet har gitt driftskonsesjon til å starte opp med gruvedrift i  den nasjonale laksefjorden Repparfjorden i Finnmark, til tross for mange negative innspill som er kommet fra forskjellige instanser i og utenfor Troms/Finnmark, som  faglige enheter som Mattilsynet, Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Direktoratet for Naturforvaltning og Nasjonalt Institutt for Ernæring- og Sjømatforskning, som alle fraråder dumping i Repparfjord.

Norsk fisk og fiskeprodukter til nasjonale og globale markeder skal ikke settes under alvorlige trusler fra forurensende gruvedrift. Norsk Sjømat skal fortsatt og alltid kunne underlegges kravet om Matsikkerhet; « Fri for miljøgifter.»

Samenes Folkeforbund kan ikke godta at svært viktige gyte- og oppvekstområder for marin fisk, samt tap av fangst- og rekreasjonsverdier for den Sjøsamiske befolkning og andre fastboende går tapt eller reduseres.

Til tross for at Nussir-saken er en sak med mange fasetter, er det viktigste for SFF , å unngå de negative og alvorlige konsekvensene dumping av giftige gruvemasser i Repparfjorden vil påføre det marine miljøet, dette er vel dokumentert av Statens egne fagmiljøer. Disse fraråder dumping.

Driftskonsesjon i Repparfjorden og lagring av gruveslam på botnen av Repparfjorden, er ulovlig og et klart brudd på ulike lover som skal beskytte natur og miljø, f.eks.  forurensningsloven.

I denne saken må alle samiske organisasjoner, Sametinget, NIM (Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter) og andre som føler for det. arbeide for et felles mål, Nei til gruvedrift i Kvalsund!

Da dette er midt i et sjøsamisk fiskerirettighetsområde, og med de store negative miljømessige konsekvensene, må vi si et rungende NEI til Nussirs sjødeponi og gruveplaner.

Samenes Folkeforbund- Samepolitisk enhet.

Stein Are Olsen (leder)

Webhotell levert av Nordic Hosting AS