Rovdyrpolitikken

Bakgrunn
Stortingsmeldingen om «Ulv i norsk natur» og andre skadedyr som bjørn, gaupe og jerv.  
Norge må være oppmerksom på den økende bestanden av kongeørn og havørn som volder store tap, særskilt for reindrifta.

Utfordringer for bønder og reindriftsutøvere i Finnmark

Det er en stor psykisk påkjenning for både bønder og reindriftsutøvere når sau og rein blir tatt av rovvilt, i tillegg kommer de økonomiske tapene og kravene om å dokumentere at det er rovvilt som har angrepet, lemlestet eller drept sau eller rein på beite.  Det er ikke samsvar mellom Regjeringens og Stortingets målsetting om ta utmarksbeite i bruk når sau til og med på dyrka og inngjerda mark og tett ved våningshus blir rovvilt mat.
I tillegg herjer russiske ulvehunder i flokker ved grensetraktene i Sør-Varanger og angriper reinsdyr i området.

Myndighets- og forvaltningsansvar
Når myndighetene har besluttet at Norge skal ha et visst antall rovvilt er det også myndighetenes ansvar å holde kontroll med at antallet ikke øker utover den gitte rammen, og det er myndighetenes ansvar raskt og effektivt å ta ut skadedyr.
Ansvaret for å holde rovvilt i kontrollert avstand fra husdyr og rein på beite må ivaretas av offentlig forvaltning, det ansvaret er en umulig oppgave for bønder og reindriftsutøvere.
Dessuten; Havørna er fredet og det er godt kjent at bestanden øker kontinuerlig. Under en tur våren 2015 mellom Vadsø og Vardø (ei strekning på 70 km) ble det telt  49 havørn, og ute ved fjordene  gjøres det ofte observasjoner på mellom 10 og 15 havørn samtidig og særskilt i tidsrommet etter at reinen er flytta på sommerbeite. Ørna observeres også inne på vidda, den følger reinflokken og under kalvinga fråtser den i nyfødte reinkalver. I enkelte reinflokker tar ørna opp til 30% av kalvene og den angriper og tar også voksne reinsdyr, et stort tap for utøverne som i tillegg for store utfordringa overfor myndighetene med å dokumentere tapene.
Havørnbestanden må være bærekraftig i forhold til tilgang på mat, myndighetene må derfor sette et bestandsmål også når det gjelder havørn.
Hvis Norge og Finnmark skal ha den rovviltbestanden som kontinuerlig øker må det være en enkel sak for bønder og reindriftsutøvere å få dekket tapene, de må bli trodd og ikke mistrodd når de melder inn antall dyr som er skadet og drept av rovvilt.

Tiltak

  • Ansvaret for å holde rovdyr i kontrollert avstand fra husdyr og rein på beite må overføres til offentlig forvaltning – ansett rovdyr vakter til denne oppgaven som kan utløse en samfunnsøkonomisk gevinst.
  • Bønder og reindriftsutøvere må få dekket de reelle tapene når sau på beite og rein blir tatt av rovvilt.
  • Det må være Staten sitt ansvar å sette opp og organisere jaktlag slik at skadedyr raskt og effektivt tas ut.
  • Det må forhandles om og settes et bestandsmål når det gjelder kongeørn og havørn.

Astrid A Daniloff
Samenes Folkeforbund (SFF)

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS