Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder.

Høringssvar fra Samenes Folkeforbund

Samenes folkeforbund (heretter SFF) synes det er flott at regjeringen ønsker å fremme folkehelse og levekår i de samiske områdene. Vi tenker her at regjeringen bør bevilge øremerkede midler i de ulike samiske områdene som er tenkt til formålet. SFF tenker at ingen samer er like. Vi har ulike samer som kystsamer, marka samer og reinsamer for å nevne noen. De vil ha ulik kultur og tradisjoner innen musikk, mat, klær, åndelig og tro/ ritualer, men for den som ikke kjenner til den samiske kultur vil kanskje ikke tenke på at dette kan være viktig for den enkelte. SFF mener man må se helhetlig og ikke bare innenfor et felt. Samer er som folk flest og er å finne i alle yrkesgrupper. Grunnforståelsen bør styrkes fra man er små og i barnehager. Dette er i full fremgang, men SFF tenker at man bør ha opplæring om samisk kultur hele året, ikke bare i februar når samefolkets dag skal markeres. Deretter bør kunnskapen forplantes videre i grunnskolen, videregående og på universitetsnivå. 

Continue reading “Hvordan fremme folkehelse og levekår i samiske områder.”

Miljøet i Langfjorden Sør-Varanger kommune må gjengopprettes

Før utslippene en åpen fjord – 20 km lang fjord fra Kirkenes – Langvasseid.

Denne saken handler om vern og gjenoppretting av det maritime miljøet i Langfjorden, som historisk sett har vært en viktig ressurs for den sjøsamiske befolkningen og den lokale befolkningen generelt. Langfjorden har vært rik på fisk og fungert som en “matgryte” hvor ulike fiskearter ble fanget. I dag er fjorden fisketom, noe som utgjør en betydelig utfordring for lokalesamfunnet.

Continue reading “Miljøet i Langfjorden Sør-Varanger kommune må gjengopprettes”

Kjernekraft

Det er viktig å balansere fordelene og utfordringene knyttet til kjernekraft som energikilde og veie dem opp mot andre alternativer for å ta beslutninger om energimiks og bærekraftig strømproduksjon. Det må samtidig bygges ut kraftnett i Finnmark som bør stå klart til vi har god produksjonskapasitet i landsdelen.

Vi mener det viktigste i energipolitikken er å produsere nok energi til å dekke samfunnets behov med lavest mulig utslipp og miljøforurensing. Samenes Folkeforbund mener det må forskes mer på utbygging og utnytting av kjernekraft i Norge i tillegg til at eksisterende vannkraft oppgraderes og moderniseres.

 Kjernekraft er svært lønnsom, kraften er billig, tilgangen på brensel er god, og det forskes mye på bruk av Torium og andre radioaktive grunnstoff. Norge har optimale forhold for sikker produksjon av kjernekraft og lagring av avfall, samtidig som de miljømessige konsekvensene er få.

Vedtektkomite

Landsmøtet valgte i år å nedsette en vedtekskomite bestående av følgende medlemmer.

  • Leder Ingvi Luthersson
  • Mira Hammer 
  • Ole Reinås 
  • Astrid Daniloff 
  • Vara: Arnulf Larsen

Vedtektkomiteen er ansvarlig for å revidere organisasjonens vedtekter i samsvar med organisasjonens mål.

Komiteen vurderer foreslåtte innspill i vedtektene etter innkomne forslag fra alle ledd i organisasjonen, vurderer konsekvensene og sikrer at endringene er i tråd med organisasjonens formål,lover og retningslinjer.

Vedtektene sendes nå på høring i organisasjonen. Forslag til endringer, må være vedtektkomiteen i hende med frist 1. desember i år.

Videre vil de reviderte forslagene til endringer bli distribuert til alle ledd i organisasjonen og be om en siste runde med tilbakemeldinger for  endelige behandling og eventuell godkjenning på organisasjonens landsmøte 2024.

PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag

Vi viser til dagens pressemelding fra regjeringen: 

“Regjeringen viderefører det ordinære sjølaksefisket i Finnmark i 2023, og legger bort høringsforslaget om et målrettet uttak av pukkellaks. Det vil likevel bli fanget en god del pukkellaks i sjø gjennom det ordinære sjølaksefisket, og hoved innsatsen mot pukkellaks vil være i elvene. Vi har kommet frem til dette etter et godt og konstruktivt konsultasjonsmøte med Sametinget i dag, fredag, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide”.

Continue reading “PRESSEMELDING fra Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag”

Flyprisene i Nord- Norge må ned snarest.

.I Hurdalserklæringa står det svart på hvitt at regjeringa skal: «Sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet. Målet er en halvering av prisene på FOT-rutene.» og flere FOT-ruter.

Samenes Folkeforbund mener det må tas grep øyeblikkelig for halvering av de skyhøye flyprisene på kortbanenettet i regionen, og samtidig øke antall FOT-ruter.

Samenes Folkeforbund er sterkt bekymret for at dette vil få en negativ konsekvens for fremtidig bosetting hvis dette valgløftet ikke innfris. Det er begrenset hvor lenge folk holder ut ved å bo på en plass uten reell mulighet til å reise på kortbanenettet.

Uten mulighet til å både kunne reise internt i landsdelen og til og fra Oslo, mister Nord-Norge kompetanse som igjen går ut over næringsliv, og beredskap i nord.

Å besøke sine familier i Sør-Norge eller motsatt byr på utfordringer med de prisene det opereres med i dag. En billett fra for eksempel Hammerfest til Oslo kan fort komme oppi kr. 22 000,- tur- retur. Billigste flyreise fra Mehamn til Svolvær koster i dag kr 9103.- , og da tar reisa 10 timer totalt. Det sier seg selv at slik kan vi ikke ha det. En del av samfunnet er i realiteten avskåret fra å delta i forskjellige arrangementer i landsdelen og samfunnet for øvrig med slike priser. Dagens situasjon er at de fleste flyreiser består av flere flystrekninger, og blir dyrere for hver strekning man må legge til.

Det som virkelig betyr noe for folk og næringslivet er flyprisene.. Det er flyprisene som kan bidra til å få folk til å flytte til landsdelen og at folk blir.

Er det en villet politikk fra regjeringen?

Samenes Folkeforbund Landsstyret.

SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.

Miljødirektoratet ønsker å avvikler det tradisjonelle sjølaksefisket.
Miljødirektoratet har på oppdrag av Klima- og Miljødepartementet sendt ut nye forskrifter om fiske
av pukkellaks i sjøen for 2023, på høring.
Det er veldig overraskende hvordan prosessen, tidspunktet og høringsfristene er håndtert
i en så viktig sak for sjølaksefiskerne . Sjølaksefisket i Finnmark er en næring og kulturbærer
som har vært i kontinuerlig “drift” siden syttenhundretallet .
Hele forslaget må kastes på havet, om dette blir en realitet forsvinner en hel samisk kulturarv. Det
må åpnes for det tradisjonelle fisket etter atlanterhavslaksen i disse områdene i Finnmark, i tillegg
til fiske på pukkellaks.


Samenes Folkeforbund mener at dersom det nye forslaget som er sendt ut på høring blir stående,
er det en krenkelse og brudd på menneskerettigheter ovenfor sjølaksefiskerne som rammer videre
og mange flere aktører enn den pågående Fosen saken.
Det er ikke noen tvil om at sjølaksefisket er en samisk kulturbærer og må ivaretas på lik linje med
reindriften. Her må Sametinget knallhardt på banen ved å påpeke menneskerettighetsbruddet ved
forbudet som er foreslått..
I 2021 tok sjølaksefiskerne opp 72 tonn med pukkellaks, som bifangst til Atlanterhavslaksen.
Forslaget som nå er lagt ut til høring, går ut på at man kun skal fiske etter pukkellaks, alle andre
anadrome fiskeslag skal gjenutsettes. For å få dette til, må det investeres i nye Kilenøter som har
en maskevidde 55-58 mm, en kostnad på kr 20.000 som sjølaksefiskere må bære uten noen form
for kompensasjon.
Dette fører til at sjølaksefiskerne mister sitt inntektsgrunnlag og dermed ikke ønsker å delta i fiske
etter pukkellaks.
Her ønsker direktoratet å utestenge sjølaksefiskere som i mange år har vært i førstelinje i
bekjempelse av den uønsket pukkellaksen. Uten det ordinære sjølaksefisket er det fritt fram for et
enormt antall tonn, estimert til 1 million fisk, med en vekt på mellom 1,5 og 3 kg opp i elvene.

Read more: SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE. Continue reading “SAMENES FOLKEFORBUND SPE STØTTER SJØLAKSEFISKERNE.”

SFF støtter Fosen samene.

Samenes Folkeforbund støtter helhjertet opp om den pågående aksjonen mot regjeringens håndtering av Høyesteretts dommen i Fosen saken. Nok er nok! Vi takker ungdommene fra Natur og Ungdom og fra NSR for innsatsen de legger ned for samisk kultur og livsgrunnlag når det gjelder reindrifta på Fosen. Nok er nok! Likeverd for alle!

For SFF Landsstyret Liv Olaug Slettli

Duodjikveld  i Lebesby

Lebesby Sjøsameforening SFF

Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer. 

Lebesby Sjøsameforening SFF Arrangerte den 23.januar, duodjikveld for medlemmer.  Med kaffe og brus i koppen, og ferske nystekte vaffler, var det god stemning, høy latter og fine samtaler rundt bordet…

Tiltak mot pukkellaks

De er bekymringsfull å se hvordan myndigheten skal møte den store invasjon av pukkellaks som er ventet til sommeren 2023.

“Regjeringen ønsker å styrke innsatsen mot pukkellaks med 10 millioner kr. Det foreslås å bevilge 25,3 millioner kroner totalt til dette formålet i 2023.”

Dette er skuffende og er ikke i nærheten av det som må til for å fange den i fjordene før den når vassdragene i Finnmark og langt fra nok for store elver som Tana, og Alta.

Stansen i sjølaksefiske i store deler av landet i 2021 halverte antall sjølaksefiskere i Norge.

Vi fikk dermed ikke tilstrekkelig mulighet til å delta i fangsten av de enorme mengder pukkellaks som gikk inn i fjordene og senere på elv.

Det er vanskelig å ha respekt for en slik lakseforvaltning. Halve Norge ble kastet på land med de nye forskriftene foran 2021 sesongen, der hele kysten fra Troms til Svenskegrensen ble STENGT for sjølaksefiske.

Continue reading “Tiltak mot pukkellaks”
Webhotell levert av Nordic Hosting AS