Oppdrett

Samenes Folkeforbund  vil arbeide for en bærekraftig forvaltning av maritime ressurser. Befolkningen som bebor kysten, har etter folkeretten, urfolksretten og alders tids bruk opparbeidet seg både rettigheter til ressursene og lovligheten til forvaltning av disse.

Samenes Folkeforbund  ønsker ikke flere oppdrettsanlegg med gammel teknologi.

Lukkede eller landbaserte anlegg er vårt overordnede mål. Lokale fiskere og kystbefolkningen må konsulteres og høres når det skal opprettes nye anlegg slik at vi unngår konflikter.  

Nye fremtidige konsesjoner må kun gis til lukkede og forurensningsfrie eller landbaserte anlegg. Det må være i staten Norges interesse at all oppdrett drives på bærekraftig måte og at hensynet til lokale fiskere og deres rettigheter opprettholdes.

Samenes Folkeforbund  vil arbeide for at nyetableringer innen oppdrettsanlegg ikke blir lagt til gyteplasser for torsk.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS