Barnehage og grunnskole

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at skolestrukturen ikke svekkes i forhold til dagens situasjon, det er viktig å opprettholde skolene og barnehager som en del av livsnerven i bygdene.

Samenes Folkeforbund  vil arbeide for at den samiske kulturen og språket styrkes og blir en del av opplæringen, også i barnehagene.

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at barn og unge får god opplæring og innblikk i samiske forhold og kultur. Vi mener at denne opplæringen er statens og Sametingets ansvar.   

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Fangst

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS