Reindriftsforvaltningen

Samenes Folkeforbund vil arbeide for å få en bestandgrense på rovdyr og rovfugl.

Det er nødvendig at disse sikres på en slik måte at artene holdes i balanse og ikke får utvikle seg til å bli en økt trussel for næringsvirksomheten til lokalbefolkningen.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Fangst

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS