Opplæring og utdanning

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at lærerne får de kvalifikasjonene de trenger til å kunne gi alle samiske barn en opplæring i henhold til den samiske læreplanen. Læremidler for samisk språk i grunnskolen må videreutvikles og forbedres. Det må også satses på de ulike samiske dialektene.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap