Retten til land og vann

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at rettighetsspørsmål for samer og den stedlige befolkningen bli ivaretatt.

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at prinsippene i NOU 5-2008 ”Om retten til fiske i havet utenfor Finnmark” skal gjelde og mener at fisken i havet utenfor Finnmark tilhører folket som bebor kysten og har utnyttet denne ressursen i årtusener.

De samme rettighetene gjelder også for folket i hele Hålogalandsallmenningen.

Det er viktig å ha et rikt og inkluderende fellesskap mellom alle folkegruppene i de samiske bosettingsområdene. Alle som bebor områdene i nord skal i fellesskap  ha tilgang og bruksrettigheter til disse områdene.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS