Fiske

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at prinsippene i NOU 5-2008 ”Om retten til fiske i havet utenfor Finnmark” skal gjelde og mener at fisken i havet utenfor Finnmark tilhører folket som bebor kysten og som har utnyttet  ressursene i årtusener.

Snurrevad og autolinere og aktive redskaper skal ikke tillates fiske innenfor 4 mils grensen. Unntatt fra dette er reketrålere.

For å utnytte fiskeressursene i våre nære havområder og innenfor vår unike kystsone, er det nødvendig med både små og store fartøy. Kystflåten må prioriteres i kampen om fiskeressurser.

Leveringsplikten for trålere må opprettholdes.Vi vil ha en levende kyst, med god distriktspolitikk, derfor er det viktig at  de små fiskemottakene sikres god råstofftilgang gjennom hele året.

Ved salg av kvoter må omsetning kun foregå innenfor den regionen der kvoten tilhører.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS