Duodji

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at småskala virksomheten innenfor duodji som næring skal videreutvikles og ivaretas. Duodji er en viktig kulturbærer for det samiske folket.

Samenes Folkeforbund mener at Sametinget i langt større grad skal gi tilskudd til organisasjoner, sameforeninger og andre som driver  prosjekt som fremmer duodji som tradisjon.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS