Lokalkunnskap

Lokal kunnskap som er basert på lang tids erfaring  kan i mange tilfeller utdype og forbedre forskningsresultatene. Forvaltningsorgan og myndigheter som bygger sine vurderinger på et vitenskapelig grunnlag, må trekke inn lokal og tradisjonell kunnskap som en del av grunnlaget for sine forslag og beslutninger.

Nye forskningstekniske retningslinjer for Naturvitenskap og teknologi vedtatt i september 2007 pkt 17 er en oppfordring om at forskeren «…bør der hvor det er naturlig, søke å integrere og respektere alternative kunnskapskilder slik som tradisjonell kunnskap».
Lokal kunnskap er konkret og erfaringsbasert mens vitenskapelig kunnskap er abstrakt og har sitt grunnlag i bøker og eksperimenter.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Fangst

Sametinget

Samferdsel og turisme