Målsettninger

Arbeide for å styrke den sjøsamiske kulturen og kyst-og fjord kulturen

Samenes Folkeforbund  vil arbeide for at jordbruk, jakt, fiske, reindrift og utnyttelse av utmark og naturrikdommer sikres, da disse fortsatt er grunnlaget for bosettingen i samiske områder, bygder og lokalsamfunn.Samenes Folkeforbund arbeider for å styrke den samiske identiteten.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS