Motorisert ferdsel i utmark

Samenes Folkeforbund vil at all motorisert ferdsel skal foregå slik at man viser hensyn til næringer, dyre og planteliv.  Interesser til all annen ferdsel i naturen, og privatlivets fred må også ivaretas.

Løypenettet må legges slik til at det tar hensyn til andre brukere og berørte parter.

Lover og regler må følges og myndighetene må sikre en god og fornuftig håndheving slik at vi unngår lovbrudd og ulykker.

Forsøpling av naturen som følge av ferdsel i utmark må unngås og bør slåes ned på med restriksjoner fra myndighetene.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Reindriftsforvaltningen

Fangst

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS