Reindrifta

Samenes Folkeforbund vil arbeide for en reindriftsnæring som er i balanse med naturen. Det må arbeides aktivt  for økt forståelse og sameksistens i utmarka mellom de ulike næringene, samt at konfliktløsende tiltak må iverksettes straks konflikter oppstår.

Regelverket om  riktig flokkstruktur og fastsettelsen av den øvre grensen for antall rein pr. driftsenhet og distrikt i henhold til beitegrunnlag må overholdes.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS