Sametinget

Samenes Folkeforbund  mener at Sametinget og sentrale myndigheter må arbeide aktivt og kontinuerlig ,i samarbeid med samiske hovedorganisasjoner,  for å motivere samer til å registrere seg i manntallet.

Samiske hovedorganisasjoner må få økte bevilgninger slik at de kan å jobbe med dette.

Sametinget vil ved styrket manntallsføring øke det samiske folkets medbestemmelsesrett og medinnflytelse i sitt eget folkevalgte organ, samt bidra til å styrke Sametingets legitimitet.

Organisasjonsstøtten fra Sametinget må reguleres i takt med index og innmeldte budsjettbehov.  Kriteriene for samiske hovedorganisasjoner må være uendret slik at de ivaretar samisk språk, kultur og samfunnsliv gjennom sine lokallag i hele Norge.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS