Samferdsel og turisme

Samene Folkeforbund vil arbeide for at samisk reiselivs og turistsatsing videreutvikles.

Turismen i de samiske områder må være av en slik art at det gjenspeiler det unike for hvert område i Sapmi.

SFF vil arbeide for at det opprettes akseptable tilbud til veiløse samfunn. Samferdselspolitikken, rutetilbudet til offentlig transport, og reisekostnadene i Nord-Norge, bidrar i sterk grad til sentralisering.

Reisekostnader  i Nord-Norge framstår som en hemsko for naturlig aktivitet og utvikling innen landsdelen og er distriktsfiendtlig.

Det er vår oppfatning at byene ikke kan eksistere uten ressursene og befolkningen i distriktene.

Det må være i fellesskapets interesse at vi ivaretar  og opprettholder aktiv bosetting og næringsliv i distriktene.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS