Samisk språk og kultur

Samenes Folkeforbund vil arbeide for at den samiske kulturen bevares og gis forutsetninger for å kunne videreutvikles.

I mange småkommuner er det i dag få som behersker samisk. Økt bruk av samisk språk betinger at kommuner og samiske miljøer samarbeider. Tilgang til opplæring i samisk på skolen er ennå mangelfull.

Samisk språk må være et obligatorisk fag i grunnskolen. Samisk opplæringstilbud til voksne må styrkes.

Språkundervisningen kan eventuelt gis som fjernundervisning via Internett.  Skoler utenfor forvaltningsområder for samisk språk kan knyttes til et fjernundervisnings opplegg  program med andre skoler, også på tvers av landegrensene.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Kombinasjonsnæringer

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS