Kombinasjonsnæringer

Blant samer har fiske, jordbruk og annet husdyrhold svært lange tradisjoner. Kombinasjonsnæringer er en del av forutsetningen for å kunne opprettholde bosettingen i områdene der det bor samer.

Kombinasjonsnæringer må få status gjennom offentlige ordninger.

Målsetninger

Retten til land og vann

Samiske nærområder

Samisk språk og kultur

Barnehage og grunnskole

Opplæring og utdanning

Helse og eldreomsorg

Duodji

Fiske

Sjølaksefisket

Turistfiske

Oppdrett

Reindrifta

Motorisert ferdsel i utmark

Reindriftsforvaltningen

Fangst

Sametinget

Samferdsel og turisme

Lokalkunnskap

 

 

Webhotell levert av Nordic Hosting AS